Slovo ředitele

Petr Dráber

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dnem 30. dubna 2017 skončil prof. Václavu Hořejšímu mandát ředitele našeho ústavu. Na rozdíl od některých jiných byl v pozici ředitele o 2 roky déle neboť nastoupil na ředitelský post v květnu 2005, ale teprve od 1. 1. 2007 byl ředitelem v novém právním rámci veřejných výzkumných institucí (v.v.i.). Za jeho dlouholetou práci pro ústav mu děkuji.

Jeho působení na ústavu je spojeno s řadou změn mezi které patří dokončení hlavní budovy ÚMG v Krči (2006), nového zvěřince (2007), konferenční budovy (2009), dostavba ubytovny (2010), rekonstrukce pavilonu CH (2010), částečná rekonstrukce areálu v Kolči (2011), stavba mateřské školky (2011), rekonstrukce a přístavba pavilonu V (2013), realizace projektu BIOCEV (2013-2015) a rozšíření a dovybavení Centra mikroskopie a Servisní laboratoře světelné mikroskopie  (2016-2017). V tomto období ústav prošel také řadou organizačních změn, počínaje přechodem instituce na v.v.i., vytvořením základu pro Biotechnologický ústav (osamostatněn v roce 2008), přijetím řady nových skupin (celkem 15), zavedením systému zjednodušeného přidělování institucionálních mzdových prostředků do vědeckých skupin, zřízením Mezinárodní vědecké rady (2014), zavedením řady nových servisních pracovišť (nové zvěřince, transgenní jednotka, funkční genomika a bioinformatika, mikroskopie, průtoková cytometrie, kryosklad, monoklonální protilátky, media, ozařování, histologie, informační technologie), zřízením tří Národních výzkumných infrastruktur (České centrum pro fenogenomiku, CZ-OPENSCREEN, Czech-Bioimiging) a zvýšeným využíváním externích služeb za optimalizovaných podmínek (např. sklady).

V oblasti vědeckého života došlo rovněž k řadě změn mezi které patří zavedení pravidelných středečních seminářů a návazných pondělních schůzek vedoucích vědeckých skupin, efektivní využívání ústavních seminárních místností pro schůzky pracovníků laboratoří a extenzivní využívání elektronických nástrojů pro vnitroústavní komunikaci. V návaznosti na zvyšující se kvalitu ústavu došlo ke zvýšené mimorozpočtové podpoře výzkum získáním velkých projektů z Národního programu udržitelnosti a také mezinárodních projektů (COST, Marie Curie, Norské fondy, ERC, EMBO installation grants). Vysoká úspěšnost byla patrná i v získávání podpor na projekty od GAČR, TAČR a dalších poskytovatelů. Pracovníci ústavu získali řadu ocenění včetně Národní ceny vlády ČR „Česká hlava“ (2x), Ceny AV (5x), Ceny MŠMT (1x), Ceny Učené společnosti (1x), Stříbrné pamětní medaile Senátu Parlamentu ČR (3x), Akademické premie  AV ČR (3x), Fellowshipu J. E. Purkyně AV ČR (1x) a premie O. Wichterleho (3x) a prestižní členství v Americké akademii věd (1x). Významným způsobem byla zvýšena úroveň vzdělávacích aktivit a to především pedagogickým působením našich pracovníků na vysokých školách. V současnosti máme 7 profesorů a 12 docentů a zajišťujeme 17 semestrálních přednášek a kurzů na vysokých školách. K dnešnímu dni působí na ústavu celkem 28 výzkumných skupin lokalizovaných na pracovišti v Krči (21 skupin), Vestci (6 skupin) a Dejvicích (1 skupina).

Do nadcházejícího období ústav vstupuje jak po personální, tak i materiální stránce jako konsolidovaný útvar, který je schopen zajišťovat na požadované úrovni své funkce a má před sebou nové významné milníky. Mezi nejvýznamnější patří maximálně efektivní využívání a zajištění chodu současných moderních struktur a infrastruktur na pracovištích v Krči a Vestci a zvýšení spolupráce mezi útvary a to nejen v rámci ústavu, ale i mezi ústavy. Tyto a další aktivity, včetně podaného projektu na mobilizaci lidských zdrojů a 2. fáze připravy projekt spolupráce mezi ÚMG a Max Planck Ústavem v Drážďanech, by mohly přispět ke zvýšení kvality vědy na ÚMG a atraktivitě našeho pracoviště jak pro domácí tak i pro zahraniční pracovníky.  Za pozitivní lze považovat i zahájené diskuse na úrovni vedení AV ČR i vlády ČR o nutnosti posílení institucionálního financování.

I když prioritní oblastí činnosti ústavu je základní výzkum, jehož výstupy jsou především publikace v prestižních mezinárodních odborných časopisech, důležitý je také hodnotný aplikovaný výzkum, vycházející z kvalitního základního výzkum a směřující ke konkrétním praktickým aplikacím. I v této oblasti dosáhl ústav významných úspěchů, o čemž svědčí i to, že z něj v uplynulých létech vzešlo několik prosperujících firem, které nadále spolupracují s výzkumnými skupinami ústavu a katalyzují převod výsledků základního výzkumu do praxe.

Jsem přesvědčen, že ÚMG v návaznosti na slavnou minulost reprezentovanou jmény Milana Haška, Josefa Římana, Jana Svobody, Václava Pačese, Václava Hořejšího a celé řady dalších má před sebou perspektivní budoucnost.

 

Děkuji všem pracovníkům ústavu, jak ve vědeckých tak i podpůrných útvarech, za doposud odvedenou práci a těším se na další spolupráci.

 

1. května 2017
Petr Dráber

Poslední změna: 1. květen 2017