Slovo ředitele

Václav Hořejší

Uplynulý rok 2016 byl pro ÚMG opět úspěšný. Dařilo se zlepšit financování výzkumu našich vědeckých skupin z grantových prostředků, institucionální část našeho rozpočtu byla mírně zvýšena. Na základě velmi dobrých výsledků posledního pětiletého hodnocení mezinárodními komisemi je institucionální část našeho rozpočtu na letošní rok zvýšena o dlouho nevídaných 7%.

V loňském roce zahájily činnost dvě nové skupiny „IMG Fellow“, které získaly velmi dobrou grantovou podporu, včetně dvou prestižních EMBO Installation Grants. Proběhlo další kolo mezinárodního konkursu na pozice IMG Fellows, tj. postdoktorální vedoucí malých samostatných skupin, které mají perspektivu stát se posléze standardními výzkumnými skupinami. Na základě jeho výsledků a díky úspěchům v grantových soutěžích byly obsazeny dvě takové pozice.

Také v uplynulém roce jsme byli úspěšní v tom, co je důvodem naší existence – kvalitní výzkum. Publikovali jsme opět řadu vědeckých publikací v prestižních mezinárodních časopisech, včetně PLoS Genet., Mol. Cell. Biol., Sci. Rep., PNAS, Nature, J. Cell. Sci., J. Biol. Chem., Development, Mol. Biol. Cell, Eur. J. Immunol., Nat. Protoc., Oncotarget, Cell. Mol. Life Sci., BBA, RNA Biol., Mol. Biol. Evol., Transl. Oncol., Genesis, Int. J. Oncol., a dalších.

Pro vědecký život ústavu mělo opět velký význam pořádání desítek odborných seminářů a přednášek pracovníků ústavu i mnoha našich hostů. V naší velké posluchárně (nesoucí jméno Milana Haška, na počest zakladatele našeho ústavu) se konalo několik konferencí a kurzů organizovaných ÚMG i jinými ústavy AV. 

Projekt BIOCEV (www.biocev.eu) dokončený v roce 2015, jehož garantem je náš ústav, se v uplynulém roce úspěšně naplno rozběhl. V novém komplexu budov ve Vestci vybaveného mnoha špičkovými přístroji pracují výzkumníci a studenti ze šesti ústavů AV a dvou fakult Univerzity Karlovy, včetně více než 150 zaměstnanců ÚMG. 

V současné době v ústavu působí celkem 28 výzkumných skupin, a to v oblastech molekulární a buněčná biologie, molekulární imunologie, funkční genomika a bioinformatika, studium onkogenů, vývojová molekulární biologie, strukturní biologie a mechanismy receptorové signalizace. Velmi pozitivní je, že na ústavu pracuje kolem 100 doktorandů a 30 diplomantů. Celá řada našich pracovníků působí aktivně pedagogicky na vysokých školách (mezi našimi pracovníky je mj. 8 profesorů a 12 docentů, zajišťujeme 17 semestrálních přednášek na vysokých školách). 

I když za prioritní oblast činnosti ústavu považujeme základní výzkum, jehož hlavním výstupem jsou publikace v prestižních mezinárodních odborných časopisech, na našem ústavu se velmi dobře daří rozvíjet i hodnotný aplikovaný výzkum směřující ke konkrétním praktickým realizacím. Také v této oblasti dosáhl ústav významných úspěchů, o čemž svědčí i to, že z něj v uplynulých letech vzešlo několik dobře prosperujících spin-off firem, které nadále úzce spolupracují s výzkumnými skupinami ústavu. 

O vysoké úrovni pracovníků ÚMG svědčí řada nedávných cen a vyznamenání, v první řadě udělení Národní ceny vlády ČR „Česká hlava“ prof. Janu Svobodovi (2010), Ceny AV  týmu prof. Jiřího Bártka (2011), Ceny Františka Běhounka prof. Jiřímu Bártkovi (2013), stříbrné pamětní medaile Senátu Parlamentu ČR prof. Jiřímu Bártkovi, prof. Václavu Hořejšímu (2013) a dr. Jiřímu Hejnarovi (2015), ceny nadačního fondu Neuron doc. Petru Svobodovi (2016 a 2014) a dr. Janě Dobrovolné (2015), Novartis Discovery Award dr. Matyáši Flemrovi (2014) a dr. Lence Kyjacové (2015). Prof. Jiří Forejt byl nositelem prestižní pětileté Akademické prémie AV ČR, doc. Radislav Sedláček, doc. Petr Svoboda a dr. Vladimír Varga nositeli pětiletého Fellowshipu J.E.Purkyně AV ČR, dr. Libor Macůrek (2011) a dr. Helena Fulková (2015) prémii Otto Wichterleho. Tři pracovníci ústavu (prof. Jan Svoboda, prof. Václav Pačes a prof. Jiří Forejt) jsou členy Učené společnosti ČR. Čtyři pracovníci ústavu (prof. Jiří Bártek, prof. Jan Svoboda, prof. Václav Pačes a prof. Jiří Forejt) volenými členy EMBO. Pracovníci ÚMG působí v redakčních radách 30 vědeckých časopisů. 

Mimořádnými úspěchy roku 2016 bylo udělení Národní ceny vlády České republiky „Česká hlava“ prof. Jiřímu Forejtovi a zvolení prof. Jana Svobody zahraničním členem Národní akedemie věd USA. 

Pracovníci Ústavu molekulární genetiky často a rádi spolupracují s médii a popularizují vědecké výsledky a vysvětlují veřejnosti důležitost vědy obecně a molekulární a buněčné biologie a genetiky zvlášť (viz např. www.img.cas.cz/novinky/img-v-mediich). 

Pokud jde o plány do nastávajícího roku, zásadně důležité bude pro nás především další úspěšné pokračování projektu BIOCEV a tří Národních výzkumných infrastruktur (České centrum fenogenomiky, CZ-Openscreen a Czech-BioImaging). 

Jsem přesvědčen, že ÚMG má před sebou snad více než kdykoli v minulosti velmi dobrou budoucnost a že může důstojně navazovat na slavnou minulost reprezentovanou jmény Milana Haška, Josefa Římana, Jana Svobody a celé řady dalších. 

Děkuji srdečně všem pracovníkům ústavu za jejich práci v uplynulém roce a přeji nám všem hodně úspěchů v právě započatém roce 2017.

 

2. ledna 2017
Václav Hořejší

Poslední změna: 4. leden 2017