PhD Program

Organizace PhD studia

 

Výuka

Cílem postgraduální výuky je nejenom získat nové a podrobnější znalosti o zvoleném oboru, ale též si osvojit praktické laboratorní dovednosti a návyky, naplánovat, provést a kriticky zhodnotit vědecký pokus, pochopit princip hodnocení a psaní vědeckých publikací a naučit se přednesu vlastních vědeckých výsledků.

Student je zapsán k postgraduálnímu studiu na některé z fakult UK v Praze, obvykle na přírodovědecké nebo 1. lékařské fakultě. Po dohodě se školitelem student v prvních 2-3 letech absolvovuje několik doporučených kurzů a přednášek. Na výběr jsou přednášky organizované jednotlivými oborovými radami a doporučené přednášky a kurzy pod patronací ÚMG (seznam přednášek). Dále se očekává, že student se účastní mezinárodních konferencí a praktických kurzů (např. EMBO, FEBS).

Na ÚMG rovněž probíhají intenzivní kurzy angličtiny v různých úrovních od začátečníků až po pokročilé.

Očekává se aktivní účast na “journal clubech“, které jsou organizovány na ÚMG.

Minimálně jednou ročně student předkládá své výsledky formou přednášky před vybranými členy oborové rady.

Předpokládá se, že minimálně jednou za studium student přednese své výsledky na celoústavním semináři.
 

Dohled během studia

Hlavní roli při plánování a organizaci studia hraje školitel z ÚMG v součinnosti s příslušnou oborovou radou Univerzity Karlovy. Studentovy pokroky a výsledky (např. absolvované kurzy, přednášky, publikace) se předkládají oborové radě na konci každého akademického roku. Oborová rada na studenta dohlíží během celého studia a student před ní skládá státní doktorskou zkoušku a obhajuje disertační práci.

Studium na ÚMG je koordinováno PhD komisí a studenti ji mohou oslovovat s případnými návrhy a změnami souvisejícími s PhD studiem. ÚMG monitoruje průběh studia jednotlivých PhD studentů formou pohovorů s PhD komisí, které probíhají na konci 2. a 4. ročníku PhD studia.
 

Podmínky ukončení

Předpokládaná doba studia je 3-5 let, maximální pak 6 let. Požadavky na ukončení se mírně liší mezi jednotlivými oborovými radami, ale v souhrnu platí, že student musí:

  1. absolvovat minimálně dva doporučené kurzy či přednášky,
  2. složit zkoušku z angličtiny (např. First Certificate),
  3. složit státní doktorskou zkoušku,
  4. v závisloti na oborové radě mít publikovány nebo v tisku 2 vědecké články s definovaným impakt faktorem, z nichž alespoň na jednom musí být student prvním autorem,
  5. obhájit doktorskou disertační práci.

Poslední změna: 12. listopad 2013