Poskytování informací ze zákona

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6.9.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

 • Kontaktní údaje, kde lze podat písemnou žádost o informace:
  • Sekretariát ředitele, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4; telefon: 241 063 215; fax: 224 310 955; e-mail: office@img.cas.cz
 • Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat:
  • Formulář lze získat na sekretariátu ředitele, viz výše.
  • Pro elektronické stažení je formulář k dispozici ve formátu DOC (MS Word)
 • Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde se lze odvolat proti rozhodnutí o žádosti či návrhu:
  • Ing. Martin Polák – zástupce ředitele pro administrativní záležitosti  BIOCEV a Krč, ÚMG AV ČR, v. v. i., Průmyslová 595, 252 50 Vestec a Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4; telefon: 325 873 151; e-mail: martin.polak@img.cas.cz
 • Přehled nejdůležitějších předpisů:
  • Zákony o veřejných výzkumných institucích:
   • Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
   • Zákon č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
  • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat:
  • do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace
  • do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace
  • nedostane-li ÚMG AV ČR, v. v. i. (kontaktní osoba) od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti
  • žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem
  • povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti
  • lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
   • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných odborech,
   • žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,
   • nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti
  • prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly je žadatel informován do 15 kalendářních dnů
  • lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Výroční zpráva ÚMG AV ČR, v. v. i., o poskytování  informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za  rok:

 

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

2021

Žádost o poskytnutí informací ohledně sekvenování SARS-CoV-2  podání (pdf)
 odpověď (pdf)

2018

Žádost o nahlédnutí do zápisu o posouzení hodnocení nabídek podání (pdf)
 odpověď (pdf)

Informace zveřejňované dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Poslední změna: 26. březen 2021