Úvod ředitele

Petr Dráber

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na Nový rok uplynulo 20 měsíců od mého nástupu do funkce ředitele Ústavu molekulární genetiky. Mým hlavním úkolem bylo zabezpečit, aby ústav pracoval v mantinelech veřejné výzkumné organizace, zajistit finanční prostředky pro naši činnost a přispět k tomu, aby finanční prostředky, které ústav získal a nadále získává, byly v souladu se všemi odpovídajícími regulemi přetaveny do významných nových poznatků v oblastech našeho výzkumu, kterými jsou molekulární a buněčná biologie a genetika. Vědecký výzkum se v tomto období realizoval v 29 vědeckých skupinách (21 v Krči, 7 ve Vestci v rámci projektu BIOCEV a jedna v Dejvicích) a ve třech velkých národních infrastrukturách (2 v Krči, Czech Bioimaging a CZ-OPENSCREEN a jedna ve Vestci Czech Centre for Phenogenomics). Významnou část svých aktivit věnují pracovníci ústavu také vzdělávání na různých úrovních, počínaje od středoškoláků a vysokoškoláků až po PhD studenty a post-doktorandy. Aktuálně má náš ústav téměř 600 zaměstnanců a řadí se svou velikostí na páté místo největších ústavů AV ČR. Přibližně 2/3 pracovníků jsou v Krči, přibližně 1/3 je v rámci projektu BIOCEV na detašovaném pracovišti ve Vestci a malá část pak na detašovaných pracovištích v Dejvicích a na farmě v Kolči. Pro efektivnější řízení došlo k vyčlenění Výzkumných servisů a Administrativní a technické správy do samostatných útvarů, které zajišťují specifické podpůrné aktivity ústavu.

Výsledky našeho výzkumu byly v uplynulém období prezentovány na mezinárodních kongresech a sympóziích, včetně těch organizovaných pracovníky ÚMG, a publikovány v řadě významných mezinárodních časopisů, které zahrnují i ty světově nejprestižnější jakými jsou Nature Letters, Nature Immunology, Nature Communications, The EMBO Journal, Molecular Cell, Nucleic Acids Research a mnoho dalších. Činnost vědeckých skupin vedla rovněž ke vzniku aplikačních výsledků a patentů, které v mnoha případech odrážely spolupráci s podnikatelskou sférou a přinesly do rozpočtu našeho ústavu nemalé finanční prostředky. Pro usnadněné získávání těchto prostředků a realizaci našich výsledků byla na ÚMG posílena kancelář transferu technologií (TTO) a byla zahájena spolupráce s firmou i&i Prague, která využívá poznatky získané s komercializací vědeckých výstupů na Ústavu organické chemie a biochemie. Navíc se za asistence vedení AV ČR a Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., připravuje v krčském areálu zřízení společného TTO pro akademické partnery v Krči a BIOCEVu.

V současné době většinu finančních prostředků pro zabezpečení našich úkolů v základním výzkumu získáváme jako účelové prostředky od grantových agentur a dalších poskytovatelů. Příspěvek od zřizovatele není vyšší než 40%. Není tedy překvapivé, že v současnosti řešíme 131 grantů a projektů od různých poskytovatelů, včetně Grantové agentury ČR (56 projektů), AV ČR (19), MŠMT (17), EU (10), Ministerstva zdravotnictví (8) a dalších. Na každou skupinu a infrastrukturu tedy v průměru připadají více než 4 projekty. Přestože účelově poskytované finanční prostředky jsou více než žádoucí, pro dlouhodobější finanční plánování ústavu jsou zdroji vždy nejistými, a lze si proto jen přát, že se naplní slova předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové ohledně podílu institucionálního financování, jež by se mělo každoročně navyšovat. Pro zlepšení podmínek přípravy grantů a informovanosti o možnostech získávání účelových prostředků byla v minulém roce zřízena v rámci administrativního týmu grantová skupina vedena Věrou Chvojkovou, která systematicky monitoruje zdroje účelových prostředků, informuje o nich na našem intranetu a napomáhá s přípravou grantových aplikací a při kontrolách z grantových agentur.

Samostatnou kapitolu tvoří projekt BIOCEV, jehož garantem je náš ústav a který vstupuje do 4. roku udržitelnosti projektu. Tento projekt byl podpořen operačními fondy EU a naší povinností je zajistit plnění nastavených povinných indikátorů a pokrytí vzniklých provozních nákladů minimálně do konce roku 2020. V tomto ohledu lze konstatovat, že indikátory udržitelnosti se daří plnit nejen z pohledu řídícího orgánu (zejména MŠMT), ale hlavně z pohledu potřeb našeho pracoviště. Z hlediska zajištění provozních nákladů je situace obtížnější, neboť prostředky na zajištění chodu pracoviště nám nejsou automaticky převáděny do rozpočtu v rámci institucionálního financování, ale musíme o ně zřizovatele žádat v rámci žádostí o poskytnutí účelové dotace a není vždy dopředu jasné, zda, v jaké konečné výši a v jakém termínu požadované prostředky dostaneme. V současné době se řeší na úrovni Akademické Rady AV ČR a statutárních zástupců partnerských organizací (6 ústavů AV ČR a 2 fakulty University Karlovy) budoucnost projektu BIOCEV. Jako preferovaná varianta, zajištující efektivní využití všech nově vybudovaných struktur a infrastruktur v rámci projektu BIOCEV, se jeví pokračování projektového uspořádání centra BIOCEV při zachování současného postavení partnerských organizací vyplývajícího z Partnerské smlouvy. Podle této představy má své sídlo ve Vestci Biotechnologický ústav AV ČR a ostatní partneři AV ČR a UK mají ve Vestci svá detašovaná pracoviště. V návaznosti na toto pojetí byla zahájena série BIOCEV-Krč metodických seminářů, zaměřených na seznamování s unikátními přístroji a metodikami používanými ústavy v rámci  BIOCEVu a v krčském areálu. Na organizaci těchto seminářů se podílejí pracoviště akademických partnerů projektu BIOCEV a jsou organizovány na pracovištích  v Krči nebo ve Vestci.

Zásadní význam pro práci celého ústavu mají administrativní a technické správy ÚMG v Krči a BIOCEVu. Administrativní a technická správa v Krči doznala dílčích změn, které spočívaly ve zřízení skupiny administrace veřejných zakázek (VZ) v rámci administrativního týmu a vypracování a dodržování směrnice pro VZ. V rámci Administrativní a technické správy ÚMG dále pracuje Ekonomické oddělení s novou vedoucí Kamilou Dařinovou, Oddělení informačních technologií a Správa budov. Užšímu propojení a efektivnějšímu a koncepčnímu řízení administrativních a technických správ v obou lokalitách by mělo napomoci jmenování Martina Poláka zástupcem ředitele pro administrativní záležitosti BIOCEV a ÚMG. V roce 2019 nás s velkou pravděpodobností čeká přechod na nový ekonomický informační systém a lze si jen přát, aby tento případný přechod byl bezproblémový. Stavební aktivity byly v uplynulém období omezeny na zahájení opravy zvířetníku v Krči, menší rekonstrukci hygienických prostor na detašovaném pracovišti v Kolči a menší údržby a opravy na dalších lokalitách. V roce 2019 očekáváme rozsáhlé rekonstrukce pracoviště elektronové mikroskopie v hlavní budově v Krči v souvislosti s instalací nového elektronového mikroskopu a dobudování prostor v části infrastruktury Czech Bioimaging. V rámci administrativního týmu a za intenzivní podpory zřizovatele jsme také řešili a dále řešíme „legalizaci“ ubytovny ÚMG v krčském areálu s cílem tuto ubytovnu odkoupit od majitele. Nemalou výzvou také mohou být, pokud získáme podporu na projekt spolupráce s pracovištěm MPI-CBG v Drážďanech (ARIB), rekonstrukční práce jak na pracovišti ÚMG v rámci BIOCEVu, tak i v Krči.

Chceme o sobě dát více vědět jak uvnitř tak i vně ústavu. Po zlepšení a zpřehlednění webu v rámci projektu BIOCEV by mělo také nastat zlepšení na webu ústavním. Neméně důležité je posílení sociálních sítí. Z tohoto důvodu jsme přijali nového PhD administrátora, Martina Jakubce, který bude napomáhat PhD komisi v zajištění PhD programu a jeho aktivit, ale také ve větším využívání Instagramu, Twitteru a Facebooku a obecně zlepšování styku s veřejností.

Stejně jako v předchozích létech i v roce 2018 získali pracovníci ústavu řadu ocenění, včetně Akademické prémie (Praemium Academiae; Jiří Hejnar), dvou Čestných oborových medailí Jana Evangelisty Purkyně (Jiří Forejt a Václav Hořejší) a jednoho členství v EMBO (Petr Svoboda). Za mimořádný úspěch považuji i získání dalšího ERC grantu pro skupinu Ondřeje Štěpánka.

 

Na závěr bych rád poděkoval všem pracovníkům ústavu, jak ve vědeckých tak i podpůrných útvarech, za doposud odvedenou práci a těším se na další spolupráci a nové vzrušující objevy z našich pracovišť.

 

2. ledna 2019
Petr Dráber

Poslední změna: 8. leden 2019