Úvod ředitele – 2020

Petr Dráber

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na Nový rok uplynulo 32 měsíců od mého nástupu do funkce ředitele Ústavu molekulární genetiky. V roce 2019 bylo mým hlavním úkolem, stejně jako v předešlých létech, zabezpečit, aby ústav pracoval v mantinelech veřejné výzkumné organizace, zajistit finanční prostředky pro naši činnost a přispět k tomu, aby finance, které ústav získal a nadále získává, byly v souladu se všemi odpovídajícími regulemi přetaveny do významných nových poznatků v oblastech našeho výzkumu.

Vědecký výzkum v tomto období pokračoval v 28 vědeckých skupinách (21 v Krči, 6 ve Vestci v rámci projektu BIOCEV a jedna v Dejvicích) a ve čtyřech velkých národních infrastrukturách (3 v Krči, Czech-BioImaging, CZ-OPENSCREEN a ELIXIR CZ a jedna ve Vestci, Czech Centre for Phenogenomics). V současné době má náš ústav 607 zaměstnanců (536 plných úvazků). Přibližně 2/3 pracovníků pracuje v Krči, asi 1/3 je v rámci projektu BIOCEV na detašovaném pracovišti ve Vestci a malá část pak na detašovaných pracovištích v Dejvicích a na farmě v Kolči. Na ústavu pracuje 366 výzkumných pracovníků (320 plných úvazků) mezi které je započítáno také 121 PhD studentů (112 plných úvazků).

Výsledky našeho výzkumu byly v uplynulém období prezentovány na mezinárodních kongresech a sympóziích, včetně těch organizovaných pracovníky ÚMG, a publikovány v řadě významných mezinárodních časopisů. Činnost výzkumných skupin vedla rovněž ke vzniku aplikačních výsledků a patentů, které v mnoha případech odrážely spolupráci s podnikatelskou sférou a přinesly do rozpočtu našeho ústavu nemalé finanční prostředky. Pro snadnější realizaci aplikovatelných výsledků byla na ÚMG posílena kancelář transferu technologií (TTO) a pokračovala spolupráce s firmou i&i. Na podporu aplikačního výzkumu na ÚMG je zaměřen i nový projekt TAČR gama 2 na období 2020-2022.

V současné době většinu (~60%) finančních prostředků pro zabezpečení našich úkolů v základním výzkumu získáváme jako účelové prostředky od grantových agentur a dalších poskytovatelů. Není proto překvapující, že v současnosti řešíme 118 grantových projektů od různých poskytovatelů, včetně Grantové agentury ČR (53 projektů), AV ČR (13), MŠMT (22), EU (11), Ministerstva zdravotnictví (8) a dalších. Na každou skupinu a infrastrukturu tedy v průměru připadají více než 4 projekty. Pro zlepšení podmínek přípravy grantů a informovanosti o možnostech získávání účelových prostředků pokračovala v činnosti grantová skupina, která systematicky monitoruje zdroje účelových prostředků, informuje v grantových aktualitách na našem intranetu o možnostech získání grantovou podporu a napomáhá s přípravou grantových aplikací a při kontrolách z grantových agentur. V roce 2020 nás čekají atestace vědeckých pracovníků a proběhne hodnocení ústavu organizované Radou vlády (metodika M17+) a AV ČR (až na úroveň výzkumných skupin).

V roce 2020 vstupuje projekt BIOCEV, jehož garantem je náš ústav, do pátého a zároveň posledního roku povinné fáze udržitelnosti projektu. Stejně jako v předcházejících čtyřech létech budeme zajišťovat plnění nastavených indikátorů a snažit se získat prostředky na pokrytí provozních nákladů. Předpokládám, že indikátory udržitelnosti se podaří splnit bez problémů. Z hlediska pokrytí nákladů na provoz je situace obtížnější, neboť rozpočtované prostředky na chod detašovaného pracoviště ve Vestci nejsou ústavu ze strany zřizovatele poskytovány v rámci RVO (Rozvoj výzkumných organizací), ale pracoviště o ně musí žádat v rámci vyhlašovaných výzev AV ČR k podávání žádostí o poskytnutí institucionální dotace na činnost. Poskytnutí finančních prostředků na provoz na základě podané žádosti není dopředu jisté, stejně tak jako není jasné v jaké konečné výši a v jakém termínu požadované prostředky obdržíme. Tato situace značně komplikovala rozpočtování provozních nákladů ústavu v předminulém a zvláště minulém roce a krácení dotace neblaze ovlivňovalo výsledky hospodaření ústavu v minulých dvou letech. V podobné situaci jsme na začátku roku 2020 kdy výši podpory pro BIOCEV neznáme, ale očekáváme, že dojde opět ke krácení požadované dotace.

Na úrovni Akademické Rady AV ČR a statutárních zástupců partnerských organizací (6 ústavů AV ČR a 2 fakulty University Karlovy) se rovněž intenzivně řeší budoucnost fungování projektu BIOCEV. Jako preferovaná varianta, zajištující efektivní využití všech nově vybudovaných struktur a infrastruktur v rámci projektu BIOCEV, se jeví pokračování projektového uspořádání centra BIOCEV při zachování současného postavení partnerských organizací vyplývajícího z Partnerské smlouvy, kdy Biotechnologický ústav AV ČR má sídlo ve Vestci a ostatní partneři AV ČR a UK mají ve Vestci svá detašovaná pracoviště. V návaznosti na toto pojetí a ve snaze zvýšit vzájemnou informovanost o tématicky i vzdálenostně blízkých pracovištích v Krči a ve Vestci probíhaly BIOCEV-Krč metodické semináře se kterými se počítá i v roce 2020.

Zásadní význam pro práci celého ústavu mají administrativní a technické správy ÚMG v Krči a v BIOCEVu. Užšímu propojení a efektivnějšímu a koncepčnímu řízení administrativních a technických správ v obou lokalitách se od roku 2019 věnuje Martin Polák, který je zástupcem ředitele pro administrativní záležitosti BIOCEV a ÚMG. V roce 2020 nás především díky skvělé práci ekonomického oddělení a oddělení veřejných zakázek čeká implementace na nový ekonomický informační systém, který by měl být nasazen v ostré verzi od 1. 1. 2021. Lze si jen přát, aby tento přechod byl bezproblémový. Důležitým výsledkem aktivity administrativní správy, příkladné spolupráce s Kontrolním odborem Kanceláře AV ČR a pochopení ze strany pracovníků ústavu bydlících v námi spravované areálové ubytovně bylo vyřešení sporu s jejím majitelem a odkoupení ubytovny do našeho vlastnictví. Veškeré úkoly administrativní a technické správy, zahrnující Ekonomické oddělení, Správu budov, IT oddělení a Administrativní tým, byly řešeny na požadované úrovni.

Elektronový mikroskop JEM 1400 FLASHStavební aktivity v uplynulém období se týkaly opravy zvířetníku v Krči, rekonstrukce stěžejních budov na detašovaném pracovišti v Kolči a především rozsáhlé rekonstrukce pracoviště elektronové mikroskopie v hlavní budově v Krči v souvislosti s instalací nových elektronových mikroskopů (JEM F200 F2 a JEM 1400 FLASH) a dobudování laboratoří a dalších prostor v části infrastruktury Czech-BioImaging. V roce 2020 budou pokračovat rekonstrukční práce na pracovišti v Kolči a úpravy na pracovištích v Krči a Vestci v souvislosti s přístrojovým dovybavením všech tří našich velkých národních infrastruktur.

Vyvíjíme snahu o větší popularizaci našich výsledků a aktivit. Postupně dochází k zlepšování našeho webu s cílem mít veškeré texty jak v češtině, tak i v angličtině. Navíc se do práce zapojil nový PhD administrátor, který napomáhá PhD komisi v zajištění PhD programu a to nejen na úrovni ústavní, ale také v rámci krčského areálu. Na propagaci ústavu byl také zaměřen Den otevřených dveří ÚMG, aktivní účast na Týdnu vědy a techniky AV ČR 2019 a zprovoznění Instagramu, Twitteru a Facebooku.

Řada dalších aktivit ústavu je zachycena v zápisech z Rady ÚMG, které jsou dostupné na ústavním intranetu. Na intranetu je také nový pracovní řád, který vstoupil v platnost od 1. září 2019, a několik směrnic reflektujících připomínky kontrolních orgánů k hospodaření a provozu našich pracovišť.

Na závěr bych rád poděkoval všem pracovníkům ústavu, jak ve výzkumných tak i servisních, administrativních a zvěřincových útvarech, za doposud odvedenou práci a těším se na další spolupráci a nové objevy z našich výzkumných pracovišť v roce 2020.

 

2. ledna 2020
Petr Dráber

Poslední změna: 6. leden 2020