Úvod ředitele – 2021

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Petr Drábers ukončeným rokem završujícím druhé desetiletí prvního století třetího tisíciletí si dovoluji krátce sumarizovat události uplynulého roku na našem ústavu a nahlédnout na události očekávané v roce 2021. V roce 2020 bylo hlavním úkolem vedení ústavu, stejně jako v předešlých letech, zabezpečit, abychom pracovali v mantinelech veřejné výzkumné instituce, zajistit finanční prostředky pro naši činnost a přispět k tomu, aby finance, které ústav získal a nadále získává, byly v souladu se všemi odpovídajícími regulemi přetaveny do nových poznatků v oblastech našeho výzkumu. Na rozdíl od předchozích let však byla naše práce významným způsobem ovlivněna koronavirovou pandemií, která nás zasáhla v menší jarní a větší podzimní vlně; v tyto dny vstupujeme do vlny třetí. Covidová pandemie nás postihla řadou omezení, která měla za cíl zpomalit šíření přenosu koronavirové nákazy. Navíc se naši pracovníci v Krči a ve Vestci podíleli na testování vzorků na koronavirus SARS-Cov-2 a aktivně participovali na osvětě boje proti šíření nákazy. Na úrovni vedení ústavu jsme 13. března 2020 vydali pokyny ke koronavirové pandemii, které byly v návaznosti na vládní opatření v průběhu roku aktualizovány celkem desetkrát. V průběhu roku 2020 v rámci této pandemie onemocnělo 37 našich zaměstnanců a v karanténě bylo více než 160 našich zaměstnanců. Všem, kteří strávili část roku v izolaci, karanténě nebo na pracovišti za ztížených pracovních podmínek v důsledku vládních opatření, a i přes to plnili bezvýhradně své pracovní povinnosti, patří tímto velké poděkování. 

Vědecký výzkum v roce 2020 pokračoval ve 26 výzkumných skupinách (20 v Krči, 5 ve Vestci v rámci projektu BIOCEV a jedna v Dejvicích), dvou servisně-výzkumných skupinách a ve čtyřech velkých národních infrastrukturách [3 v Krči (Czech-BioImagingCZ-OPENSCREEN a ELIXIR CZ) a jedna ve Vestci (Czech Centre for Phenogenomics)]. Velký význam pro zajištění práce výzkumných pracovišť mají naše servisní pracoviště, v rámci nichž byla v průběhu roku budována nová Proteomická servisní laboratoř, která je společnou laboratoří Fyziologického ústavu a ÚMG a zahájila provoz 1. 1. 2021. Ke dni 31. 12. 2020 měl náš ústav celkem 618 zaměstnanců (540 zaměstnanců při přepočtu na celé úvazky), přičemž 395 pracovalo v Krči, 203 ve Vestci v rámci Centra BIOCEV, malá část na detašovaných pracovištích v Dejvicích (11 zaměstnanců) a na farmě v Kolči (9 zaměstnanců). Na ústavu pracuje 362 výzkumných pracovníků (311 plných úvazků), mezi které je započítáno také 114 PhD studentů (103 plných úvazků).

Výsledky našeho výzkumu byly v roce 2020 publikovány v řadě významných mezinárodních časopisů; tři z těchto prací byly vybrány mezi anotované pro výroční zprávu ústavu za rok 2020. Jedná se o práci P. Daňka a spol. v časopise Blood, M. Vobořila a spol. v časopise Nature Communications a A. Koslové a spol. v časopise Proc. Natl Acad. Sci. USA. Činnost výzkumných skupin vedla rovněž ke vzniku aplikačních výsledků a patentů, díky nimž se podařilo v roce 2020 uspět v programu TAČR GAMA 2 a získat tak pro pracoviště nemalé finanční prostředky. Pro snadnější realizaci aplikovatelných výsledků a v souvislosti s řešením projektů programu TAČR Gama 2 byla na ústavu ustanovena nová Rada pro komercializaci ÚMG a posílena skupina pro transfer technologií (TTO).

V současné době většinu (>60%) finančních prostředků pro zabezpečení naší činnosti v základním výzkumu získáváme jako účelové prostředky od grantových agentur a dalších poskytovatelů. Není proto překvapující, že v roce 2020 jsme řešili > 120 grantových projektů od různých poskytovatelů, včetně Grantové agentury ČR (53 projektů), AV ČR (13), MŠMT (22), EU (11), Ministerstva zdravotnictví (8) a dalších. Na každou výzkumnou skupinu tedy v průměru připadají přibližně 4 projekty. Pro zlepšení podmínek přípravy grantů a informovanosti o možnostech získávání účelových prostředků pokračovalo v činnosti naše grantové oddělení pod administrativním týmem, které systematicky monitoruje zdroje účelových prostředků, informuje v grantových aktualitách na našem intranetu, napomáhá s přípravou grantových aplikací a při kontrolách z grantových agentur. V roce 2020 bylo zahájeno hodnocení ústavu organizované Radou vlády (metodika M17+) a AV ČR (až na úroveň výzkumných skupin). Finální etapy tohoto hodnocení byly z důvodu koronavirové pandemie přesunuty do roku 2021.

Významná pozornost byla věnována zajištění PhD programu včetně PhD konference za náročných podmínek pandemie. Ve snaze vytvářet větší propojení Bio-medicínsky orientovaných pracovišť působících v krčském areálu a Centru BIOCEV ve Vestci byly připraveny nové stránky nabízející pozice na PhD studium.

Koncem roku 2020 byla ukončena povinná pětiletá fáze udržitelnosti projektu BIOCEV, jehož garantem byl náš ústav. Všichni partneři projektu se shodli, že chtějí, aby existence Centra BIOCEV nebyla omezena jen na dobu trvání projektu BIOCEV a centrum tak pokračovalo i po roce 2020 jako středisko kvalitního výzkumu spolupráce dvou fakult UK a šesti ústavů AV ČR. Biotechnologický ústav (BTÚ) je jediným z partnerů, který má své sídlo ve Vestci; další partneři mají v této lokalitě svá detašovaná pracoviště. I vzhledem k této skutečnosti převzalo BTÚ od ÚMG k 1. 1. 2021 pracovněprávní závazky a úkoly kladené na centrální administrativně technický pracovní tým Centra BIOCEV pod vedením Prof. Martáska. V loňském roce byla významná pozornost administrativního týmu projektu BIOCEV i Rady BIOCEV koncentrována na přípravu nové Partnerské smlouvy, která definuje zajištění provozu na pracovištích v Centru BIOCEV po roce 2020. Tato smlouva byla 14. prosince 2020 podepsána všemi sedmi statutárními zástupci partnerů projektu BIOCEV.

BIOCEV UK
foto: UK

V průběhu roku 2020 byly získány právní analýzy pro pracovištěm uvažovaný převod části majetku (části hlavní budovy a energocentra) pořízeného ve Vestci v rámci projektu BIOCEV ve veřejném zájmu (bez daňové zátěže) z ÚMG na BTÚ. Jde převážně o prostory a jejich vybavení, které je užíváno partnerskými akademickými institucemi působícími v Centru BIOCEV. Jeho vlastnictví vyplývá z historického postavení ÚMG jakožto původního příjemce dotace a dle aktuálních i budoucích plánů pracoviště jde o zbytný majetek, který mu přináší pouze náklady na jeho obnovu.

Zásadní význam pro zajištění výzkumné práce celého ústavu mají útvary administrativní a technické správy ÚMG. Důležitým úkolem Útvaru administrativní a technické správy v roce 2020 byla implementace nového ekonomického informačního systému od firmy Magion system, a.s. Úkol se podařilo splnit a počátkem roku 2021 bude zahájen ostrý provoz. Je zřejmé, že každá takováto velká změna přináší určité prvotní obtíže, prosím proto o trpělivost při práci s novým systémem. Věřím, že jde o krok správným směrem, který umožní vedení ústavu, řešitelům, ale i běžným zaměstnancům být efektivnější při zvládání administrativních úkolů, které jsou na ně kladeny, včetně elektronizace některých doposud papírově řešených úkonů. Vzhledem ke kvalitám stávajícího ekonomického oddělení věřím, že se implementace nového ekonomického systému zdárně podaří. Úkoly kladené na Sekretariát ředitele a Útvar administrativní a technické správy (Administrativní tým, Ekonomické oddělení, Správa budov a Informační technologie) byly řešeny v uplynulém roce na požadované úrovni. Velmi významnou úlohu pro většinu výzkumných skupin našeho ústavu mají také zvířecí chovy, které jsou lokalizovány v Krči, ve Vestci a Kolči a přes problémy v návaznosti na koronavirovou pandemii se jejich úkoly dařilo úspěšně plnit.

V roce 2020 pokračovaly rekonstrukční práce na pracovišti v Kolči a úpravy na pracovištích v Krči a Vestci v souvislosti s přístrojovým dovybavením našich velkých národních infrastruktur. Rekonstrukční práce v Kolči budou pokračovat s podporou od zřizovatele i v roce 2021, stejně tak jako ze strany MŠMT podpořené moderní dovybavení našich pracovišť náležících pod velké národní infrastruktury. Věřím, že tyto investice, jež umožní vědeckým pracovníkům práci na nejmodernějším přístrojovém vybavení, se pozitivně odrazí v publikační činnosti skupin. Řada dalších aktivit ústavu je zachycena na našem webu a v zápisech z Rady ÚMG, které jsou dostupné na ústavním intranetu. V roce 2021 očekáváme přípravu nové verze ústavního webu.

Stejně jako v minulých letech, i v roce 2020 získali naši pracovníci několik ocenění. Za mimořádný úspěch považuji získání v pořadí již třetí Národní ceny vlády Česká hlava, označované jako „Česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ (Václav Hořejší) a Cenu Doctorandus za přírodní vědy (Matouš Vobořil). Tyto a další aktivity jsou reflektovány na InstagramuTwitteruFacebooku anebo na LinkedIn.

Na závěr bych rád ještě jednou poděkoval všem pracovníkům ústavu, jak ve výzkumných tak i servisních, administrativních a zvěřincových útvarech, za doposud odvedenou práci a těším se na další výbornou spolupráci a nové objevy z našich výzkumných pracovišť v roce 2021.

 

1. ledna 2021
Petr Dráber

Poslední změna: 4. leden 2021