PhD Program

Organizace PhD studia

 

Výuka

Cílem postgraduální výuky je nejenom získat nové a podrobnější znalosti o zvoleném oboru, ale též osvojit si praktické laboratorní dovednosti a návyky, naplánovat, provést a kriticky zhodnotit vědecký pokus, pochopit princip hodnocení a psaní vědeckých publikací a naučit se přednesu vlastních vědeckých výsledků.

Student je zapsán k postgraduálnímu studiu ve vybraném biomedicínském PhD programu na některé z fakult UK v Praze (obvykle na přírodovědecké nebo 1. lékařské fakultě), případně také na VŠCHT Praha. Požadavky na studium se řídí pravidly konkrétní oborové rady, která spravuje konkrétní biomedicínský PhD program (např.  Imunologie nebo Vývojová a buněčná biologie). Po dohodě se školitelem student vytvoří svůj individuální studijní plán a v prvních 2–3 letech absolvuje několik doporučených kurzů a přednášek. Na výběr jsou přednášky organizované jednotlivými oborovými radami a doporučené přednášky a kurzy pod patronací ÚMG (seznam přednášek). Dále se očekává, že student se během studia zúčastní mezinárodních konferencí a praktických kurzů. Na ÚMG rovněž probíhají intenzivní kurzy angličtiny na různých úrovních od začátečníků až po pokročilé. Od studentů se vedle výzkumné práce v laboratoři očekává aktivní účast na vědeckém životě ÚMG a PhD komunity. Během studia by měl student přednést své výsledky na celoústavním semináři a na studentské PhD konferenci.

 

Dohled během studia

Hlavní roli při plánování a organizaci studia hraje školitel z ÚMG v součinnosti s příslušnou oborovou radou Univerzity Karlovy. Studentovy pokroky a výsledky (např. absolvované kurzy, přednášky, publikace) se předkládají oborové radě na konci každého akademického roku. Oborová rada na studenta dohlíží během celého studia a student před ní skládá státní doktorskou zkoušku a obhajuje disertační práci.

Studium na ÚMG je koordinováno PhD komisí, kterou mohou studenti oslovovat s případnými návrhy a změnami souvisejícími s PhD studiem. ÚMG monitoruje průběh studia jednotlivých PhD studentů formou pohovorů s PhD komisí, které probíhají na konci 2. a 4. ročníku PhD studia.

 

Podmínky ukončení

PhD programy jsou formálně čtyřleté, Předpokládaná doba studia je 3–5 let, maximální možná doba je 8 let. Požadavky na ukončení se mírně liší mezi jednotlivými oborovými radami, ale v souhrnu platí, že student musí:

  1. absolvovat minimálně dva doporučené kurzy či přednášky,
  2. složit zkoušku z angličtiny (např. First Certificate) – nemusí v OR Vývojová a buněčná biologie,
  3. složit státní doktorskou zkoušku,
  4. v závislosti na oborové radě mít publikovány nebo v tisku dva vědecké články s definovaným impakt faktorem, z nichž alespoň na jednom musí být student prvním autorem,
  5. obhájit doktorskou disertační práci.

Poslední změna: 13. leden 2020