Oddělení mechanismů vývoje pohlavních buněk

 

Výzkumná témata

Meiosis, genetic recombination, epigenomics, fertility, gametogenesis. [pokračovat]

 

Výzkumné zprávy

2017-2019
2015-2016

 

 

Současné studie fertility modelových savců se přesunují od účinků jediného genu ke genetickým interakcím, které se objevují v průběhu spermatogeneze a oogeneze, a jsou tudíž důležité pro lidskou reprodukční medicínu. Prdm9 gen (také nazývaný Meisetz) je nezbytný pro meiózu a plodnost samců i samic laboratorní myši. Biochemická funkce proteinu PRDM9 je metylace histonu H3. PRDM9 proteiny myši, skotu a člověka určují místa meiotické rekombinace. PRDM9 je ale nefunkční u psů a nemá tedy vliv na jejich plodnost. PRDM9 polymorfismy byly zjištěny ve sterilních lidských pacientech a některé PRDM9 varianty přispívají k nestabilitě lidského genomu. Identifikovali jsme Prdm9 jako první gen hybridní sterility obratlovců. Různé mutace Prdm9 a hybridní samci vykazují různé stupně zástavy gametogeneze v různých genomech, což znamená, že výsledný fenotyp je závislý na genetických interakcí Prdm9.

Naše cíle :

  • analýzy genů regulujících vývoj pohlavních buněk ve varlatech a vaječnících, mezidruhové rozdíly a podobnosti důležité pro translační studie
  • analýzy interakcí a nekompatibilit genů germinálních buněk varlat a vaječníků
  • vývoj a analýzy modelů pro studium poruch tvorby zárodečných buněk (úplné a částečné zástavy v různých fázích vývoje), omezené plodnosti (např. redukované množství spermií neboli oligospermia) a poruch reprodukčního věku (zástavy tvorby pohlavních buněk měnící se v čase)

 

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině.

Poslední změna: 10. červenec 2020