Historie ústavu

Historie našeho ústavu se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož vedoucím byl od roku 1953 Milan Hašek, spoluobjevitel imunologické tolerance.

V roce 1962 byl založen Ústav experimentální biologie a genetiky ČSAV (ÚEBG), jehož ředitelem byl až do roku 1970 Milan Hašek (podívejte se na video o životě Milana Haška). Šedesátá léta 20. století jsou bezesporu nejslavnější kapitolou ústavu – v té době se zrodila “československá imunogenetická škola” reprezentovaná kromě Haška jmény jako Pavol a Juraj Iványi, Jan Klein, Tomáš Hraba, Ivan Hilgert, Věra Hašková, Alena Lengerová a další. Je všeobecně známo, že Milan Hašek měl blízko k Nobelově ceně (za objev imunologické tolerance byla udělena P. Medawarovi a M. Burnetovi); Pavol Iványi se významně podílel na experimentech, za které později dostal Nobelovu cenu Jean Dausset; Jan Klein se po emigraci do USA stal v sedmdesátých letech pravděpodobně nejvýznamnějším světovým imunogenetikem (spoluobjevitel zásadního imunologického významu MHC proteinů). Na ÚEBG se v té době také výrazně rozvíjel světově prioritní výzkum retrovirů (Jan Svoboda).

V letech 1964 – 2006 sídlila větší část ústavu v budově Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV (ÚOCHB) na Flemingově náměstí v Dejvicích, menší část pak v komplexu biologických ústavů AV v Krči. Důležitou součástí ústavu bylo (a je) také chovné a experimentální zařízení v Kolči (asi 20 km od Prahy).

Konec “Pražského jara” po srpnu 1968 znamenal konec této slavné éry – mnozí nadějní mladí pracovníci emigrovali (a velmi úspěšně si vedli na nových působištích), Milan Hašek byl zbaven vedení ústavu, byly drasticky omezeny zahraniční kontakty.

Ředitelé ústavu v letech 1962 – 1999

Milan Hašek / 1962 – 1970
Prokop Málek / 1970 – 1977
Josef Říman / 1977 – 1991
Jan Svoboda / 1991 – 1999

Ředitelem ÚEBG byl krátce Karel Heyberger a po něm v letech 1970-1977 Prokop Málek.

V roce 1976 byl ÚEBG spojen s několika biochemickými laboratořemi ÚOCHB a přejmenován na Ústav molekulární genetiky ČSAV (IMG). Ředitelem IMG se stal Josef Říman (pozdější dlouholetý předseda ČSAV) a zůstal jím do roku 1991. Od té doby se hlavním tématem ústavu stala molekulární biologie, avšak pokračovaly i dřívější tradiční směry (imunogenetika, retrovirologie, nádorová imunologie), které však také stále více přecházely na molekulární úroveň. Mezi výraznými úspěchy z jinak obtížných 70. a 80. let lze uvést např. spoluobjevení reverzní transkriptázy (J. Říman), objev virogenie (J. Svoboda) či sekvenování jednoho z prvních virových genomů (V. Pačes).

Po roce 1989 pokračoval na ústavu trend posilování molekulárně biologických přístupů k řešení tradičních i nově zaváděných problematik. Ředitelem byl Jan Svoboda (1991-1999) a poté Václav Pačes (1999-2005). V roce 2004 se začala v krčském areálu AV stavět nová budova ústavu, ve které se po dokončení počátkem roku 2007 (konečně poprvé v historii) shromáždila velká většina pracovníků IMG. Po zvolení V. Pačesa předsedou Akademie věd České republiky se v roce 2005 stal ředitelem Václav Hořejší.

Ředitelé ústavu v letech 1999 – současnost

Václav Pačes / 1999 – 2005
Václav Hořejší / 2005 -2017
Petr Dráber / 2017 – současnost

V roce 2015 byla ve Vestci dokončena a kompletně vybavena budova centra BIOCEV, ve které od roku 2016 sídlí několik výzkumných skupin IMG a národní výzkumná infrastruktura České centrum fenogenomiky.

Ve stejné době začaly pracovat další 2 výzkumné infrastruktury, CZ-OPENSCREN a CZECH BIOIMAGING, které hostují v krčské části IMG. V květnu 2017 se stal ředitelem Petr Dráber. V té době ústav zahrnoval centrální část v krčském areálu a 3 detašovaná pracoviště, ve Vestci (v rámci projektu BIOCEV), v Dejvicích a v Kolči.  

Milan Hašek – připomenutí ČLOVĚKA

Rádi bychom poděkovali Jiřímu Haškovi za souhlas s umístěním videa na webových stránkách IMG.

Fotografie – Prokop Málek: ČTK/Humpálová Zuzana, Josef Říman: ČTK/MATIČKA Petr.