Od genů k funkci

Naším cílem je porozumět vývoji a fungování buněk, tkání a orgánů na molekulární úrovni.

PhD studium v mezinárodním prostředí

Máme téma i pro vás. Zpracujte svou dizertaci pod vedením špičkových vědců a spolu s více než 100 PhD studenty z celého světa.

HP Slider Services

Výzkumný servis pro vaše projekty

Jsme prodlouženou rukou vašeho výzkumu. Pomůžeme vám s analýzou dat, zajistíme přístup k pokročilým přístrojům a na míru vám připravíme biologické modely či monoklonální protilátky.

Slider Technology Transfer

Přenos výsledků výzkumu do praxe

Pomůžeme vám zorientovat se v oblasti duševního vlastnictví, najdeme pro vás vhodného komerčního partnera – a během všech jednání vám budeme po boku.

From genes to function

Our goal is to understand how cells, tissues and organs develop and function at the molecular level.

PhD study in an international environment

We have a topic even for you. Work on your thesis under the guidance of top scientists and together with more than 100 PhD students from all over the world.

HP Slider Services

Research service for your projects

We are the extended arm of your research. We can help you with data analysis, provide access to advanced instruments and tailor biological models or monoclonal antibodies.

Slider Technology Transfer

Transfer of research results into practice

We’ll help you navigate the intellectual property landscape, find the right commercial partner for you – and be by your side in all negotiations.

 • 26

  výzkumných skupin

 • 568

  pracovníků

 • 160

  publikací v prestižních vědeckých časopisech ročně

 • 115

  aktuálně řešených projektů

 • 41

  patentů

 • 26

  research groups

 • 568

  employees

 • 160

  publications in prestigious scientific journals every year

 • 115

  projects currently underway

 • 41

  patents