Úvod ředitele – 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Jako obvykle v tuto dobu si dovoluji krátce shrnout události uplynulého roku na našem ústavu a co nás čeká v roce 2023. V roce 2022 bylo hlavním úkolem vedení ústavu, stejně jako v předešlých letech, zabezpečit profesionální zázemí a podmínky pro výzkum v mantinelech veřejné výzkumné organizace, zajistit finanční prostředky pro naši činnost a přispět k tomu, aby finance, které ústav získal a nadále získává, byly v souladu se všemi odpovídajícími regulemi přetaveny do významných nových poznatků v oblastech našeho výzkumu. Tyto úkoly byly řešeny na úrovní Rady vedení pracoviště, Rady instituce a Dozorčí rady.

V roce 2022, podobně jako v předcházejících dvou letech, byla naše práce významným způsobem ovlivněna koronavirovou pandemií, která nás zasáhla zvláště v jarní vlně, ale již s menším dopadem v důsledku imunizace většiny z nás očkováním nebo prodělanou infekcí a šíření méně nebezpečné, i když více infekční varianty SARS-CoV-2-omikron. Významným problémem roku 2022 byla energetická krize, která se promítla do výrazného nárůstu cen plynu a elektřiny a následného zvýšení provozních nákladů. Z důvodu negativního dopadu navýšení cen energií jsme museli přistoupit k řadě úsporných opatření, podobně jako na některých dalších ústavech AV ČR, která zahrnují snížení teploty vytápění, zákaz používání přímotopů, vypnutí vlhčení, zkrácení provozu vzduchotechniky, omezení provozu kancelářských a laboratorních prostor na přelomu roku a další.   

Výzkum v roce 2022 pokračoval ve 26 výzkumných a servisně-výzkumných skupinách (21 v Krči, 5 ve Vestci v rámci projektu BIOCEV) a ve 4 velkých národních infrastrukturách, třech v Krči (Czech-BioImaging, CZ-OPENSCREEN a ELIXIR CZ) a jedné ve Vestci (Czech Centre for Phenogenomics, CCP). Velký význam pro zajištění práce výzkumných skupin měla naše servisní pracoviště, včetně Proteomické laboratoře, nově vzniklého společného pracoviště Fyziologického ústavu a IMG, která vstupuje do 3. roku své činnosti.

V roce 2022 došlo k přesunu několika laboratoří do jiných výzkumných kategorií: Oddělení hematoonkologie přešlo na základě hodnocení Radou ústavu ze skupiny juniorské do skupiny seniorské, Oddělení dynamiky genomu přešlo ze skupiny hostující do skupiny juniorské, Oddělení leukocytární signalizace se přesunulo z malé seniorské skupiny do seniorské skupiny a Oddělení buněčné motility se přesunulo ze skupiny IMG Fellows do juniorské skupiny. Dále byla na základě výběrového řízení na nového vedoucího skupiny zřízena nová juniorská skupina Oddělení vývojové mechanobiologie s pracovištěm v BIOCEVu a část Laboratoře strukturní biologie v Dejvicích ukončila svoji činnost na IMG a byla přesunuta do Ústavu organické chemie a biochemie.

Ke dni 31. 12. 2022 měl náš ústav celkem 535 zaměstnanců a zaměstnankyň (471 při přepočtu na celé úvazky), přičemž 255 pracovalo ve výzkumných skupinách, 26 ve výzkumných servisních skupinách, 27 ve výzkumných servisech, 168 ve velkých výzkumných infrastrukturách a 59 v administrativních a technických servisech včetně sekretariátu ředitele.

Výsledky našeho výzkumu byly v roce 2022 zveřejněny ve 120 publikacích ve významných mezinárodních časopisech. Pokud bych měl uvést tři nejvýznamnější, vybral bych práci Daniely Knizkové a spol. z laboratoře Ondřeje Štepánka publikovanou v časopise Nature Imunology, Davida Zapletala a spol. z laboratoře Petra Svobody zveřejněnou v časopise Molecular Cell a Zuzany Cihlarové a spol. z laboratoře Hany Hanzlíkové v časopise Nature Communications.

Činnost výzkumných skupin vedla rovněž ke vzniku nových aplikačních výsledků a patentů, které v mnoha případech odrážely spolupráci s podnikatelskou sférou a přinesly do rozpočtu našeho ústavu nemalé finanční prostředky. Na ústavu pokračovala v činnosti Rada pro komercializaci a Centrum pro transfer technologií (CTO), které přispěly mimo jiné k finálnímů hodnocení 9-ti ústavních projektů programu TAČR Gama 2.

V roce 2022, stejně jako v předcházejícím roce, jsme získali většinu (>60%) finančních prostředků pro zabezpečení našich výzkumných úkolů formou účelové dotace od grantových agentur a dalších poskytovatelů. Není proto překvapující, že v roce 2022 jsme řešili 96 grantových projektů od různých poskytovatelů, včetně Grantové agentury ČR (40 projektů), MŠMT (16), EU (9), Ministerstva zdravotnictví (14) a dalších. Na každou výzkumnou skupinu v průměru připadají přibližně 4 výzkumné projekty. Pro zlepšení podmínek přípravy grantů, kontrol jejich průběhu řešení a informování o grantových možnostech vznikla nová grantová skupina v rámci Ekonomického oddělení ústavu.

Významná pozornost byla věnována zajištění PhD programu, PhD konference a již 46. ročníku kurzu Pokroky v molekulární biologii a genetice. Mimoto proběhla řada dalších kurzů, na kterých se podílelo vícero výzkumných a servisních skupin ústavu.

Zásadní význam pro zajištění výzkumné práce celého ústavu mají útvary administrativní a technické správy, které zahrnují Administrativní tým, Ekonomické oddělení, Správu budov a Oddělení informačních technologií, jež v roce 2022 řešily celou řadu náročných úkolů, počínaje ekonomickým řízením ústavu, rekonstrukcí a opravou budov, zajištěním grantových projektů a externích kontrol až po zajištění chodu počítačové sítě ústavu. Významným servisním útvarem pro většinu výzkumných projektů našeho ústavu jsou zvířecí chovy, které jsou lokalizovány v Krči, v Centru BIOCEV a v Kolči. Přes dílčí problémy spojené s koronavirovou pandemií se dařilo všechny úkoly v těchto útvarech úspěšně plnit.

Předsedkyně Akademie Věd ČR Eva Zažímalová společně s ředitelem Ústavu molekulární genetiky AV ČR (IMG) Petrem Dráberem slavnostně otevírají rekonstruovanou budovu drůbeží farmy v Kolči. (Autor: M. Jakubec, IMG)
Předsedkyně Akademie Věd ČR Eva Zažímalová společně s ředitelem Ústavu molekulární genetiky AV ČR (IMG) Petrem Dráberem slavnostně otevírají rekonstruovanou budovu drůbeží farmy v Kolči. (Autor: M. Jakubec, IMG)

V roce 2022 pokračovaly rekonstrukční práce na pracovišti v Kolči a úpravy na pracovištích v Krči a Centru BIOCEV v souvislosti s přístrojovým dovybavením našich velkých národních infrastruktur nebo přípravou pro práci s infekčním materiálem v CCP. Řada dalších aktivit ústavu je zachycena na našem webu a v zápisech z Rady IMG, které jsou dostupné na ústavním intranetu. V září 2022 byla zprovozněna nová verze ústavního webu.

Stejně jako v minulých letech také v roce 2022 získali naši pracovníci řadu ocenění, včetně Ceny Františka Běhounka, kterou získal Radislav Sedláček, Prémie Lumina Quaeruntur, kterou získal Teije Corneel Middelkoop, nebo čestného doktorátu Univerzity Karlovy, který byl udělen Jiřímu Bártkovi.

Časová osa - 60 let od vzniku IMG

Na konci roku 2021 jsme v důsledků karanténních opatření omezujících šíření SARS-CoV-2 byli nuceni odložit celoústavní konferenci a následný večírek. Ze stejných důvodů jsme počátkem roku 2022 museli odložit celostavní shromáždění k zahájení nového roku. Všechny tyto aktivity jsme přesunuli na květen 2022, kdy jsme si také připomněli v rámci přednášky Václava Pačesa 60. výročí vzniku našeho ústavu. Přesun do jarního období se ukázal být dobrým počinem a zřejmě bude novou časovou tradicí organizace vědecké konference a celoústavního večírku na IMG.

Závěrem chci poděkovat všem pracovníkům a pracovnicím našeho ústavu, jak ve výzkumných, tak v administrativních i servisních útvarech, za doposud odvedenou práci a těším se na další výbornou spolupráci a nové objevy z našich výzkumných pracovišť v roce 2023.

17. ledna 2023
Petr Dráber