Úvod ředitele – 2024

Petr Dráber, ředitel IMG

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jako obvykle v tuto dobu si dovoluji krátce sumarizovat události uplynulého roku na našem ústavu a co nás čeká v roce 2024. V roce 2023 bylo hlavním úkolem vedení ústavu, stejně jako v předešlých letech, zabezpečit kvalitní zázemí a podmínky pro výzkum v mantinelech veřejné výzkumné organizace, zajistit finanční prostředky pro naši činnost a přispět k tomu, aby finance, které ústav získal a nadále získává, byly v souladu se všemi odpovídajícími regulemi přetaveny do významných nových poznatků v oblastech našeho výzkumu. Tyto úkoly byly řešeny na úrovní Rady vedení pracoviště, Rady instituce a Dozorčí rady.

V roce 2023, podobně jako v roce 2022, byla naše činnost ovlivněna energetickou krizí, která se promítla do výrazného nárůstu cen plynu a elektřiny a následného zvýšení provozních nákladů, které byly jen zčásti kompenzovány ze strany zřizovatele. Z důvodu negativního dopadu navýšení cen energií jsme museli přistoupit na řadu úsporných opatření, která zahrnovala snížení teploty vytápění, zákaz používání přímotopů, omezení vlhčení vzduchu, zkrácení provozu vzduchotechniky, omezení zvířecích chovů na pracovišti v Krči a další změny. Svůj negativní vliv měla i inflace, která se projevovala a stále projevuje ve zvýšených nákladech na zajištění provozu pracoviště jako celku.

V průběhu roku 2023 došlo k několika organizačním změnám, které zahrnovaly vznik dvou nových juniorských skupin, Laboratoře strukturní neurobiologie a Laboratoře vývoje tkání a nádorů, přesun Laboratoře adaptivní imunity z juniorské skupiny na seniorskou, přesun Laboratoře biologie cytoskeletu ze seniorské do nízkonákladové skupiny a zánik Laboratoře molekulární farmakologie a Laboratoře myší molekulární genetiky. Do roku 2024 vstupuje ústav s 26 výzkumnými a servisně-výzkumnými skupinami (21 v Krči a 5 ve Vestci v rámci projektu BIOCEV) a se 4 velkými národními infrastrukturami, z nichž tři jsou v Krči (Czech-BioImagingCZ-OPENSCREENELIXIR CZ) a jedna ve Vestci (Czech Centre for Phenogenomics). Velký význam pro zajištění práce výzkumných skupin měla a mají naše servisní pracoviště, včetně Proteomické laboratoře, společného pracoviště Fyziologického ústavu a IMG, které vstupuje do 4. roku své činnosti. Tyto a další změny jsou zachyceny v aktualizované úpravě organizační struktury.

Ke dni 31. 12. 2023 měl náš ústav celkem 516 zaměstnanců a zaměstnankyň (458 při přepočtu na celé úvazky), přičemž 244 pracovalo v rámci výzkumných skupin, 25 v servisně-výzkumných skupinách, 28 ve výzkumných servisech, 165 ve velkých výzkumných infrastrukturách a 54 v administrativních a technických servisech včetně sekretariátu ředitele.

Výsledky našeho výzkumu byly v roce 2023 zveřejněny v téměř 100 publikacích ve významných mezinárodních časopisech. Pokud bych měl uvést tři nejvýznamnější výsledky ústavu, vybral bych publikaci Veroniky Horkové a spol. z Laboratoře adaptivní imunity  publikovanou v časopise Nature Imunology, Josefa Pánka a spol. z laboratoře biologie RNA publikovanou v časopise Nature Communications a Radky Storchové a spol. z Laboratoře biologie nádorové buňky publikovanou v časopise Nucleic Acids Research.

V rámci činnosti výzkumných skupin vznikají nové aplikační výsledky a patenty, které v mnoha případech odrážejí spolupráci s podnikatelskou sférou a přinášejí do rozpočtu našeho ústavu nemalé finanční prostředky (více než 40 miliónů Kč v uplynulém roce). Pro podporu těchto aktivit pokračovalo na ústavu v činnosti Centrum pro transfer technologií. Zvýšené aktivity v tomto směru se očekávají od našeho zapojení do biotechnologického zájmového spolku Prague.bio, z. s., ve kterém je IMG jedním ze zakládajících členů.

V roce 2023 jsme stejně jako v předcházejícím roce získali většinu (>60%) finančních prostředků pro zabezpečení provozních nákladů našich výzkumných úkolů formou účelové dotace od grantových agentur a dalších poskytovatelů ve výši 490 miliónů Kč a 273 miliónů Kč od zřizovatele. Není proto překvapující, že v roce 2023 jsme řešili 96 grantových projektů od různých poskytovatelů, včetně Grantové agentury ČR (40 projektů), MŠMT (16), Technologické agentury ČR (15), EU (9), Ministerstva zdravotnictví (14) a dalších. Na každou výzkumnou skupinu v průměru připadají více než 3 výzkumné projekty spojené se značnou administrativní zátěží. Přípravě grantů, kontrole jejich průběhu řešení a informování o grantových možnostech se věnuje grantová skupina, která vznikla v roce 2022 v rámci Ekonomického oddělení.

Významná pozornost byla věnována zajištění PhD programu, PhD konferenci a již 47. ročníku kurzu Pokroky v molekulární biologii a genetice. Mimoto proběhla řada dalších kurzů, na nichž se podílelo mnoho výzkumných a servisních skupin ústavu.

Zásadní význam pro zajištění výzkumné práce celého ústavu mají útvary administrativní a technické správy, které zahrnují Administrativní tým, Ekonomické oddělení, Správu budov a Oddělení informačních technologií a které v roce 2023, stejně jako v předchozích letech, řešily na vysoké úrovni celou řadu náročných úkolů, od ekonomického řízení ústavu, včetně grantových projektů, přes rekonstrukce a opravy budov, zajišťování externích kontrol, až po zajištění chodu počítačové sítě ústavu. Významným servisním útvarem pro většinu výzkumných skupin jsou zvířecí chovy, které jsou lokalizovány v Krči, v Centru BIOCEV a v Kolči. Mnoho dalších aktivit ústavu je zachyceno na našem webu a v zápisech z Rady IMG, které jsou dostupné na ústavním intranetu.

Stejně jako v minulých letech, také v roce 2023 získali naši pracovníci řadu ocenění včetně ceny Wilhelma Bernharda, kterou získal Pavel Hozák, čestného diplomu za dlouholetou službu pro Federaci evropských biochemických společností, který byl udělen Václavu Pačesovi, speciální ceny poroty Česká hlava pro Tomáše Brabce, nebo ceny za nejlepší fotografii za II. Vědní oblast v soutěži Věda fotogenická, udělené Jiřímu Černému. Za vědeckou práci v molekulární biologii se stali novými členy Evropské organizace pro molekulární biologii Hana Hanzlíková a David Staněk.

Přestávka při celoústavním shromáždění 25. května 2023.
Přestávka při celoústavním shromáždění 25. května 2023.

V uplynulém roce jsme navázali na tradici z dob covidové pandemie a rozložili celoústavní setkání pracovníků a pracovnic do dvou termínů. V lednu proběhlo setkání ku příležitosti zahájení nového roku se zaměřením na administrativní a servisní útvary a v květnu pak proběhla dvoudenní konference IMG, na které vedoucí výzkumných skupin prezentovali a diskutovali své výzkumné projekty. Na tuto konferenci navazovalo celoústavní shromáždění zaměřené na vědu a spojené s oceněním nejlepších výzkumných prací za předchozí rok, a celoústavní večírek. Důležité bylo také celodenní setkání vedoucích výzkumných a administrativních útvarů v říjnu 2023. Na rozdíl od roku 2022, kdy setkání podobného zaměření proběhlo jako dvoudenní akce v Liblicích, v roce 2023 bylo setkání jednodenní a nízkonákladové v prostorách IMG. I toto setkání bylo vysoce přínosné k vytyčování důležitých směrů pro zabezpečení výzkumu a dalšího rozvoje IMG na našich výzkumných, administrativních i servisních pracovištích. Na ústavu proběhla řada akcí, včetně zpřístupnění vybraných pracovišť ústavu veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří, exkurze v laboratořích pro děti našich zaměstnanců a přednášky pro nevědce a nevědkyně. Nezanedbatelné byly i společné veřejně prospěšné práce jako například údržba dětského hřiště.

Rok 2024 plynule navazuje na práci v předchozích letech a bude ve znamení zkvalitňování našeho ústavu v několika směrech. Investičně, částkou přesahující 300 miliónů Kč, budou posíleny velké národní infrastruktury na IMG. Tato podpora zčásti zahrnuje výstavbu nové laboratoře pro práci s vysoce infekčními viry a bakteriemi na bezpečnostní hladině BSL-3 v Krči. Dále dojde ke zkvalitnění a rozšiřování úložiště dat a budeme se zabývat možnostmi využívání elektronických laboratorních deníků. Budou provedeny rekonstrukce zaměřené na efektivnější využívání energetických zdrojů a v Krči  je plánováno vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu o obsahu 60 m3. Bude řešena problematika zkvalitňování transferu technologií, zlepšování ústavních servisů, kybernetické bezpečnosti (NIS2) a počítačové sítě. Cílem těchto a řady dalších aktivit je zlepšit podmínky pro práci výzkumných pracovišť a práci zaměstnanců a zaměstnankyň obecně. Závěrem chci poděkovat všem pracovníkům a pracovnicím našeho ústavu ve výzkumných, administrativních i servisních útvarech za doposud odvedenou práci a těším se na další spolupráci při zkvalitňování našeho pracoviště na všech úrovních, dosahování špičkových vědeckých poznatků a propagaci vědy.

20. ledna 2024
Petr Dráber