Úvod ředitele – 2022

Petr Dráber

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vstupem do nového roku si dovoluji krátce sumarizovat události uplynulého roku na našem ústavu a co nás čeká v roce 2022. V roce 2021 bylo hlavním úkolem vedení ústavu, stejně jako v předešlých létech, zabezpečit profesionální zázemí a podmínky pro vědecké bádání v mantinelech veřejné výzkumné organizace, zajistit finanční prostředky pro naši činnost a přispět k tomu, aby finance, které ústav získal a nadále získává, byly v souladu se všemi odpovídajícími regulemi přetaveny do významných nových poznatků v oblastech našeho výzkumu. Tyto úkoly byly řešeny na úrovní Rady vedení pracoviště, Dozorčí radyRady instituce.

Podobně jako v minulém roce, na rozdíl od let předkovidových, byla naše práce významným způsobem ovlivněna koronavirovou pandemií, která nás zasáhla v jarních, podzimních a zimních vlnách. V průběhu roku 2021 nemoc prodělalo 55 našich zaměstnanců a zaměstnankyň a 170 jich bylo v nařízené karanténě. V současné době má přibližně 95 % našich zaměstnanců a zaměstnankyň ukončené očkování proti koronaviru SARS-CoV-2 anebo prodělalo onemocnění Covid-19 před méně než 6-ti měsíci. V souvislosti se zajišťováním proti-pandemických opatření na úrovni ústavu bych rád poděkoval především V. Novotné, M. Polákovi, P. Divinovi a pracovnicím sekretariátu ředitele. Mé poděkování patří také V. Hořejšímu a J. Pačesovi za objasňování problémů spojených s koronavirovou pandemií populární formou pro laickou veřejnost.

Vědecký výzkum v roce 2021 pokračoval ve 26 výzkumných skupinách (20 v Krči, 5 ve Vestci v rámci projektu BIOCEV a 1 v Dejvicích), 2 servisně-výzkumných skupinách a ve 4 velkých národních infrastrukturách, 3 v Krči (Czech-BioImagingCZ-OPENSCREEN a ELIXIR CZ) a 1 ve Vestci (Czech Centre for Phenogenomics). Velký význam pro zajištění práce výzkumných skupin měla naše servisní pracoviště, včetně Proteomické servisní laboratoře, společného pracoviště Fyziologického ústavu a IMG, která zahájila provoz 1. 1. 2021. Ke dni 1. 1. 2022 má náš ústav celkem 541 zaměstnanců a zaměstnankyň (483 při přepočtu na celé úvazky), přičemž 392 pracuje v Krči, 140 ve Vestci v rámci projektu BIOCEV a 9 na detašovaném pracovišti na farmě v Kolči. Na ústavu pracuje 328 výzkumných pracovníků a pracovnic (238 plných úvazků) mezi které je započítáno také 105 PhD studentů a studentek (83 plných úvazků).

Výsledky našeho výzkumu byly v roce 2021 publikovány v řadě významných mezinárodních časopisů. Pokud bych měl uvést tři nejvýznamnější, tak bych vybral práci Zuzany Loubalové a spol. z „dílny“ Petra Svobody publikovanou v časopise Nature Cell Biology, Kláry Klimešové a spol. z „dílny“ Davida Staňka zveřejněnou v časopise Nature Communications a Naoko Dupačové a spol. z „dílny“ Zbyňka Kozmika publikovanou v časopise PNAS.

Činnost výzkumných skupin vedla rovněž ke vzniku nových aplikačních výsledků a patentů, které v mnoha případech odrážely spolupráci s podnikatelskou sférou a přinesly do rozpočtu našeho ústavu nemalé finanční prostředky. Na ústavu pokračovala v činnosti Rada pro komercionalizaci a Centrum pro transfer technologií (CTO) které přispěly mimo jiné k průběžnému hodnocení 9-ti projektů programu TAČR Gama 2.

V roce 2021 jsme většinu (>60%) finančních prostředků pro zabezpečení našich výzkumných úkolů získali formou účelové dotace od grantových agentur a dalších poskytovatelů. Není proto překvapující, že v roce 2021 jsme řešili 125 grantových projektů od různých poskytovatelů, včetně Grantové agentury ČR (47 projektů), AV ČR (7), MŠMT (21), EU (15), Ministerstva zdravotnictví (11) a dalších. Na každou výzkumnou skupinu tedy v průměru připadají přibližně 4 výzkumné projekty. Pro zlepšení podmínek přípravy grantů a informovanosti o možnostech získávání účelových prostředků pokračovala v činnosti grantová skupina, která systematicky monitoruje zdroje účelových prostředků, informuje v grantových aktualitách na našem intranetu a napomáhá s přípravou projektů a při kontrolách z grantových agentur.

V roce 2021 bylo dokončeno hodnocení ústavů AV ČR za období 2015-2019. Hodnocení skupin proběhlo distanční formou ve dnech 8. – 21. 3. 2021. Nás ústav byl hodnocen ve většině ukazatelů vysoce kladně a byl zařazen do kategorie A. Podkladové materiály i závěry hodnocení jsou dostupné na webových stránkách AV ČR. V návaznosti na závěry tohoto hodnocení došlo ke dni 31. 12. 2021 k ukončení činnosti Oddělení strukturní biologie a jejímu přechodu na ÚOCHB. Mezi další změny výzkumných skupin patří ukončení činnosti „Guest group“ K. Caldecotta, vznik 2 nových Juniorských skupiny pod vedením H. Hanzlíkové (Oddělení dynamiky genomu; pracoviště v Krči) a T. Middelkoopa (Oddělení vývojové mechanobiologie; pracoviště v BIOCEVu) a hierarchického povýšení vědeckých skupin mezi seniorní skupiny (Oddělení hematoonkologie – M.Alberich‐Jorda a Oddělení leukocytární signalizace – T. Brdička) či juniorské skupiny (Oddělení buněčné motility – V. Varga). Výše uvedené nové skupiny, které byly vybrány na základě náročného otevřeného výběrového řízení anebo interního hodnocení Radou IMG zahájí svou činnost od 1. 1. 2022. Mimoto proběhlo hodnocení 4 výzkumných skupin Mezinárodním poradním sborem a byla přijata doporučení k přeřazení oddělení, jak je vyznačeno v nové organizační struktuře, která je platná od 1. 1. 2022.

Významná pozornost byla věnována zajištění PhD programu včetně PhD konference a již 45. ročníku kurzu Pokroky v molekulární biologii a genetice. Navíc, proběhla řada kurzů, na kterých participovalo mnoho výzkumných skupin ústavu.

Po skončení povinné pětileté fáze udržitelnosti pokračoval v roce 2021 projekt BIOCEV, jako středisko kvalitního výzkumu spolupráce dvou fakult UK a šesti ústavů AV ČR. V rámci tohoto projektu došlo od 1. 1. 2021 k přesunu a začlenění Pracovního týmu projektu BIOCEV do Biotechnologického ústavu AV ČR, který má jako jediný z partnerů projektu BIOCEV své sídlo ve Vestci. Rovněž došlo ke změnám v majetkovém uspořádání na infrastruktuře BIOCEV a tak už nejsou náklady na udržování a obnovu akademické části této infrastruktury řešeny výhradně skrze administrativně-technický úsek IMG. Nově bylo také aktualizováno složení Rady BIOCEV.

Zásadní význam pro zajištění výzkumné práce celého ústavu mají útvary administrativní a technické správy IMG, které zahrnují Administrativní tým, Ekonomické oddělení, Správu budov a Informační technologie, které se zároveň v roce 2021 dokázaly úspěšně vypořádat se změnou ekonomického informačního systému. Nezbytné pro řadu výzkumných projektů našeho ústavu mají zvířecí chovy, které jsou lokalizovány v Krči, ve Vestci a v Kolči a přes problémy spojené s koronavirovou pandemií se jejich úkoly dařilo úspěšně plnit.

V roce 2021 pokračovaly rekonstrukční práce na pracovišti v Kolči a úpravy na pracovištích v Krči a Vestci v souvislosti s přístrojovým dovybavením našich velkých národních infrastruktur. Předpokládáme, že rekonstrukční práce v Kolči budou pokračovat s podporou od zřizovatele i v roce 2022. Řada dalších aktivit ústavu je zachycena na našem webu a v zápisech z Rady IMG, které jsou dostupné na ústavním intranetu. V roce 2022 očekáváme spuštění nové verze ústavního webu.

Stejně jako v minulých létech, také v roce 2021 získali naši pracovníci řadu ocenění, která jsou reflektována na našem webu, InstagramuTwitteruFacebooku, YouTube anebo LinkedIn.

Závěrem chci poděkovat všem pracovníkům a pracovnicím našeho ústavu, jak ve výzkumných tak i servisních, administrativních a zvěřincových útvarech, za doposud odvedenou práci a těším se na další výbornou spolupráci a nové objevy z našich výzkumných pracovišť v roce 2022.

Předpokládám, že v jarních měsících roku 2022, po odeznění koronavirové pandemie, se také uskuteční výroční konference a následný večírek pro všechny zaměstnance ústavu, které byly původně plánované na 17. prosince 2021.

1. ledna 2022
Petr Dráber