Zobrazovací pracoviště z České republiky součástí pilotní fáze Euro-BioImaging

10. 12. 2015 Tiskové zprávy

Prozatímní výbor Euro-BioImaging ratifikoval v prosinci 2015 první generaci uzlů (zobrazovacích pracovišť) pro pilotní fázi fungování evropské výzkumné infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování.


Prozatímní výbor Euro-BioImaging ratifikoval v prosinci 2015 první generaci uzlů (zobrazovacích pracovišť) pro pilotní fázi fungování evropské výzkumné infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování.

Mezi 28 uzly jsou dva uzly z České republiky, a to:

  • Uzel pro pokročilou světelnou mikroskopii – koordinovaný Ústavem molekulární genetiky AV ČR a dále složený z Univerzity Karlovy v Praze, konkrétně z Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV), Fyziologického ústavu AV ČR a Ústavu experimentální botaniky AV ČR.
  • Uzel pro pokročilou světelnou mikroskopii a medicínské zobrazování – koordinovaný Masarykovou univerzitou a jehož součástí je Středoevropský technologický institut (CEITEC), Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Ústav přístrojové techniky AV ČR a Vysoké učení technické v Brně.

Výběr dvou českých uzlů Euro-BioImaging jasně dokládá kvalitu a mezinárodní konkurenceschopnost výzkumné infrastruktury a dostupné expertízy v zobrazovacích metodách v České republice. Na výběru a hodnocení uzlů se podíleli zahraniční experti z Harvardu, Stanfordu a dalších prestižních mimoevropských pracovišť.

Od roku 2016 tak budou zobrazovací pracoviště těchto institucí nabízet otevřený přístup ke špičkovým zobrazovacím technologiím (např. super-rezoluční mikroskopie, skenovací elektronová mikroskopie kombinovaná s fokusovaným iontovým paprskem, magnetická rezonance) vědcům z celé Evropy. V rámci pilotní fáze bude otestován příjem externích uživatelů na jednotlivých pracovištích a fungování spolupráce mezi centrálou Euro-BioImaging a jednotlivými uzly.

Jakmile bude schválen právní statut Euro-BioImaging, kterým bude tzv. ERIC (konsorcium pro evropskou výzkumnou infrastrukturu), stanou se oba uzly formálně uzly Euro-BioImaging a zahájí rutinní provoz v rámci infrastruktury. Schválení ERIC se předpokládá v roce 2017.

Česká zobrazovací pracoviště očekávají od zapojení v Euro-BioImaging získání nových zahraničních uživatelů se zajímavými vědeckými projekty a nové možnosti spolupráce v metodologickém výzkumu se špičkovými zahraničními pracovišti.

Účast v Euro-BioImaging je úzce provázána s národní výzkumnou infrastrukturou Czech-BioImaging, neboť oba uzly tvoří její páteřní osu. Czech-BioImaging je uveden v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. Cílem Czech-BioImaging je propojit unikátní přístrojové vybavení pro biomedicínské zobrazování dostupné v ČR a zajistit koordinovaný otevřený přístup a vzdělávání v této oblasti pro českou i zahraniční vědeckou komunitu.

 

Kontakty:

Prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.,
národní koordinátor Czech-BioImaging, koordinátor uzlu pro pokročilou světelnou mikroskopii,
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.,
e-mail: coordinator@czech-bioimaging.cz,
web: www.czech-bioimaging.cz

 

Jana Šilarová, tisková mluvčí,
CEITEC – Středoevropský technologický institut,
e-mail: jana.silarova@ceitec.cz

 

Tisková zpráva v pdf verzi.

 

Sdílet tento příspěvek