IMG výroční konference 2024 a ocenění nejlepších publikací za rok 2023

5. 6. 2024 Tiskové zprávy

23. a 24. května 2024 se v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (IMG) v Krči uskutečnila tradiční ústavní konference. Setkání zahrnovalo řadu vědeckých přednášek shrnujících nejnovější objevy laboratoří poloviny výzkumných skupin IMG a jednu soubornou přednášku prof. Jiřího Forejta o jeho celoživotním přínosu k problematice hybridní sterility. V rámci konference proběhla i přednáška ředitele IMG o práci na ústavu v roce 2023 a byly předány ceny za nejlepší publikace v uplynulém roce.


Během jednoho a půl dne proběhlo celkem 13 vědeckých přednášek, ve kterých vedoucí laboratoří nebo jejich zástupci seznámili publikum s aktuálně probíhajícími experimenty a recentními výsledky výzkumu.  

Odpolední část prvního dne konference byla věnována keynote přednášce prof. Jiřího Forejta „Padesát let hybridní sterility 1“ (Fifty Years of Hybrid Sterility 1), ve které shrnul svůj přínos k této problematice. V přednášce zmínil nejen celou řadu objevů, ale i velká přátelství a inspirativní setkání s řadou vědců z celého světa. „Rád bych poděkoval všem lidem, se kterými jsem měl možnost spolupracovat a kteří mi umožnili užít si mé nadšení z výzkumu,“ těmito slovy ukončil svoji prezentaci. Ředitel poté oficiálně pogratuloval prof. Forejtovi za celoživotní práci v IMG a předal mu jako poděkování knihu „Dějiny Akademie věd v obrazech“.

IMG výroční konference 2024
Ředitel ústavu Petr Dráber

Slovo ředitele

Ředitel ústavu Petr Dráber svůj příspěvek uvedl shrnutím změn v organizační struktuře IMG v roce 2023. Jednalo se především o přehled ukončených či sloučených skupin a vznik nových juniorních skupin. Zmínil, že Rada vedení pracoviště, Rada IMG a Dozorčí rada IMG pracovaly v předchozím roce téměř beze změn. Nově byla v rámci sekretariátu ředitele IMG vytvořena pozice PhD koordinátorky.

Dále se věnoval životu na ústavu. Ocenil spolupráci útvarů IMG při překonávání energetické krize na přelomu roků 2022/2023. Připomenul potřebu zvýšených aktivit v oblasti data managementu i vybudování nových úložných kapacit ústavních serverů. Zmínil i aktivity v rámci pronájmu ústavních prostor, které přináší finanční prostředky, využívané pro zajištění údržby a provozu budov ústavu.

Poděkoval pracovníkům a pracovnicím administrativních útvarů za velké úsilí při opravách terasy vedle jídelny, výměny chladící jednotky na střeše hlavní budovy a řadě dalších oprav a aktivit stavebního charakteru. Zároveň připomenul, že díky ubytovacím jednotkám, které spravujeme, jsme schopni nabídnout novým PhD studujícím ubytování při jejich příchodu na ústav. Zmínil řadu dalších aktivit zajišťující chod pracoviště na požadované úrovni, včetně schůzky vedoucích výzkumných laboratoří a administrativních a servisních útvarů v říjnu 2023.

Petr Dráber poté připomenul i úspěšné dokončení realizace BSL3 pracoviště pro práci se zvířaty v BIOCEVu a zahájení přípravných prací na výstavbu BSL3 pracoviště v Krči. Na závěr poděkoval všem pracovníkům a pracovnicím zajišťujícím práci v rámci komisí IMG a pochválil semináře organizované PhD studujícími a PhD konferenci, jež měla vysokou návštěvnost a zajímavé keynote lectures.

Na závěr ředitel zmínil i plány pro nejbližší budoucnost. Připomenul, že management ústavu aktuálně připravuje podklady pro další kolo hodnocení vědeckých institucí AV ČR, konkrétně za roky 2020-2024. V tomto hodnocení je slíbena řada zjednodušení a změn oproti poslednímu hodnocení za roky 2015-2019, které přednesl garant hodnocení, Jiří Homola, dne 20. 2. 2024 na přednášce na IMG. Připravované hodnocení se bude týkat celkem 21 vědeckých skupin IMG, mimo skupin nových a končících.

Část jeho prezentace byla věnována i zajišťování elektronických laboratorních deníků (ELN) pro pracoviště IMG. V CZ-OPENSCREEN vyvinuli vlastní ELN systém, který byl nabídnut i ostatním uživatelům z IMG. Zpočátku nebude použití ELN povinně vyžadováno. Využití systému bude pro uživatele bezúplatné a mělo by usnadnit práci s daty a jejich uchováváním a mělo by se postupně stát běžnou součástí každodenní laboratorní praxe dle principů FAIR (Findable, Accessible, Interoperable a Reusable).

V závěrečné části ředitel poděkoval všem zaměstnancům a zaměstnankyním za kooperativní přístup k řešení pracovních úkolů, které by měly vyústit v ještě významnější vědecké objevy v nadcházejícím období.

Ceny za nejlepší publikace

Na úplný závěr ředitel ocenil nejlepší publikační výsledky roku 2023. Zmínil, že Rada IMG neměla jednoduchý úkol vybrat z řady mimořádně kvalitních publikací 3 nejlepší. Připomněl, že Cena ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR, jak uvádí statut této ceny, je prestižním oceněním vynikajících výsledků a přínosů autorských týmů IMG v oblasti vědeckého zaměření ústavu.

„Tato cena navazuje na přání bývalého ředitele IMG Josefa Římana, aby finanční prostředky z jeho pozůstalosti byly použity na ocenění jednotlivců a/nebo vědeckých týmů, kteří dosáhli nových a zásadních vědeckých poznatků v rámci své výzkumné činnosti během každého kalendářního roku.“ Jak dále ředitel dodává: „Díky finanční podpoře z pozůstalosti Josefa Římana jsme každoročně schopni ocenit tři nejlepší publikace, které významně přispěly k pokroku a rozvoji oboru molekulární biologie.“

Výsledky

Cena ředitele IMG za nejlepší publikace - 3. místo: A Roithová, D Staněk
Adriana Roithová – sdílené prvoautorství a korespondenční autor David Staněk při slavnostní ceremonii s ředitelem IMG.

Na třetím místě se umístila publikace z laboratoře Davida Staňka: The „SMN complex drives structural changes in human snRNAs to enable snRNP assembly“ publikovaná v časopise Nature Communications. [pubmed] [doi]

Druhé místo získala laboratoř Libora Macůrka za publikaci: „Phosphorylation of TRF2 promotes its interaction with TIN2 and regulates DNA damage response at telomeres“ publikovaná v Nucleic Acid Research. [pubmed] [doi]

Cena ředitele IMG za nejlepší publikace - 2. místo: M. Palek, L. Macůrek
Druhý autor Matouš Palek (vlevo) a korespondenční autor Libor Macůrek (vpravo) při slavnostním předávání ceny za druhou nejlepší publikaci IMG v roce 2023.
Cena ředitele IMG za nejlepší publikace - 1. místo: K Vanickova, M. Alberich Jorda
První autorka Karolína Vaníčková (vlevo) a korespondenční autorka Meri Alberich-Jordà (vpravo) při slavnostním předávání ceny za nejlepší publikaci v roce 2023.

A konečně, první místo bylo uděleno laboratoři Meritxell Alberich-Jordà za publikaci: „Hematopoietic stem cells undergo a lymphoid to myeloid switch in early stages of emergency granulopoiesis“ publikovanou v EMBO Journal. [pubmed] [doi]

Blahopřejeme všem oceněným a s očekáváním se těšíme na další rok plný objevů a inovací.

Galerie

Sdílet tento příspěvek