Ocenění smysluplné spolupráce

30. 10. 2013 IMG v médiích

Třetí ročník soutěže Nejlepší spolupráce roku vyhrál projekt multimodálního holografického mikroskopu, na němž se podílela firma Tescan, VUT Brno a Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR (IMG).


Firma Tescan a Fakulta strojního inženýrství VUT Brno ve spolu­práci s Ústavem molekulární genetiky Akademie věd ČR (IMG) vyvinuly revoluční prototyp mi­kroskopu na bázi kamerového snímání. Ten umožňuje výzkum­níkům přesné měření lokalizace a trajektorie i velmi rychle se mě­nících zkoumaných objektů – na­příklad buněk – ve 3D.

Zařízení najde využití v bi­ologii i technických oborech. Optický systém mikroskopu je již chráněn českým a evropským patentem a jeho ochrana je dále rozšiřována. Firma nyní jedná o udělení patentu na trzích v Rus­ku a USA.

Komerční využití výsledku projektu plánuje Tescan od roku 2015. Licencovaná výroba pro­duktu přinese finanční benefity, ale také aktivní spolupráci stu­dentů s komerčním sektorem, s možností získat pracovní místo ve světově známé firmě. Výzkum­ný tým Experimentální biofoto­niky VUT Brno, který se na vývoji mikroskopu podílel, roste téměř exponenciálním tempem. Pro školu je projekt dlouhodobým potvrzením efektivní spolupráce s komerčními partnery.

„Uskutečněný transfer tech­nologie a jeho další vývoj ve firmě Tescan nám umožní další diver­zifikaci produktového portfolia. Dosud byl Tescan chápán vý­hradně jako výrobce a dodava­tel elektronových a iontových mikroskopů. Tento unikátní přístroj bude naší vstupenkou na trh s optickými mikroskopy,“ říká ředitel vývoje spolčenosti Tescan Filip Lopour.

Proděkan Fakulty strojního inženýrství VUT Brno Radim Chmelík k tomu doplňuje: „Pro naši fakultu a výzkumnou skupi­nu je největším přínosem mož­nost přenést výsledky výzkumu do praxe a dále je komerciali­zovat. Díky spolupráci s firmou Tescan se náš přístroj z labora­torního stolu dostane na vědecká pracoviště po celém světě.“

Pavel Hozák z IMG dodá­vá, že díky spolupráci vznikl přístroj, který umožní dívat se novým způsobem na biolo­gické pochody v buňce a jejich změny vznikající například při infekčním onemocnění nebo rakovinném bujení.

Více informací v původním článku NSR_E15 (1)
Best Cooperation of the Year 2013 (prezentace .ppt) NSR_ppt_EN
Sdílet tento příspěvek