Úřední deska

Ochrana oznamovatelů

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 (dále jen jako „IMG“) v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí vnitřní oznamovací systém, který umožní zaměstnancům IMG jako oznamovatelům upozorňovat na poškozování práva EU, veřejných zájmů nebo protiprávní jednání v rámci IMG. Zároveň tato směrnice zavádí opatření na ochranu takových oznamovatelů (tzv. whistleblowerů), stanoví postup a způsob prošetřování takových oznámení a jejich vyřizování.

Totožnost oznamující osoby nebude sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu kromě tzv. příslušné osoby. Příslušná osoba byla jmenovaná ředitelem IMG a jako jediná se smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat.

Kontakt na příslušnou osobu

JUDr. Jitka Oliberiusová
e-mail: oznameni@img.cas.cz