Úřední deska

Ochrana oznamovatelů

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 (dále jen „IMG“) jako povinná osoba podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, (dále „zákon“) vede tzv. vnitřní oznamovací systém pro účely podávání a posuzování oznámení ve smyslu zákona.

Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, které:

  • má znaky trestného činu, nebo
  • je přestupkem, za který je stanovena sazba pokuty alespoň 100 tis. Kč,
  • nebo porušuje jiný právní předpis ČR nebo předpis Evropské unie v zákonem definovaných oblastech.

pokud k němu došlo nebo má dojít v rámci IMG a o němž se oznamovatel (tzv. whistleblower) dozvěděl zejména v souvislosti s výkonem činnosti pro IMG (ale i v důsledku jiných skutečností, jak jsou definovány v zákoně),

Označení příslušné osoby a způsoby oznamování

IMG ve smyslu zákona určuje pro zajištění stanovených činností při vedení vnitřního oznamovacího systému tzv. příslušnou osobu a kontaktní údaje na ni uveřejňuje níže.

Příslušná osoba: 
JUDr. Jitka Oliberiusová

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pracoviště jsou písemně, ústně, nebo na žádost oznamovatele také osobně, a to prostřednictvím kontaktů uvedených níže:

Písemně prostřednictvím e-mailu
jitka@oliberiusova.cz
Oznámení prostřednictvím zabezpečeného e-mailu se zasílají na určenou e-mailovou adresu, přístupnou výhradně příslušné osobě. 
Písemně v listinné podobě na adresu
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
JUDr. Jitka Oliberiusová
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
Oznámení v listinné podobě se zasílá poštou na korespondenční adresu pracoviště k rukám příslušné osoby.

Na obálku je třeba uvést „NEOTEVÍRAT – OZNÁMENÍ OZNAMOVATELE – VÝHRADNĚ K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY ÚMG
Ústně prostřednictvím telefonu
+420 774 002 315
Telefonicky lze podat oznámení na zabezpečené telefonní lince přístupné příslušné osobě. 
OsobněPožádá-li o to oznamovatel, oznámení bude přijato příslušnou osobou v rámci osobní schůzky v přiměřené lhůtě sdělené oznamovateli, nejpozději však do 14 dnů.

Totožnost oznamující osoby nebude příslušnou osobou sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu, a to ani vedení IMG, ledaže by se jednalo o poskytnutí informace příslušným orgánům veřejné moci podle právních předpisů. Příslušná osoba byla jmenovaná ředitelem IMG a jako jediná se smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat.

Ke stažení

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/.