Laboratoř biologie nádorové buňky

Výuka

Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu – MB150P84

Cílem kurzu je seznámit posluchače s molekulárními mechanismy kontroly buněčného cyklu somatických buněk. Pozornost je věnována především regulaci přechodu mezi jednotlivými fázemi buněčného cyklu, mitozy a cytokineze. Důraz je kladen rovněž na porozumění mechanismů udržujících stabilitu genomu a jejich poruch vedoucích k nádorové transformaci a dalším onemocněním. Část kurzu je věnována porovnání rozdílů mezi mitozou somatických buněk a meiotickou maturací oocytů. Kurs je určen převážně pro studenty magisterského studia s biologickým nebo biochemickým zaměřením.

Informace o předmětu v SIS UK – MB150P84.

Sylabus

Téma 1: Obecné principy buněčného cyklu a metody jeho studia
 • Přehled jednotlivých fází buněčného cyklu a kontrolních bodů
 • Spojitost mezi replikací DNA, centrosomem a genomovou integritou
 • Mechanismus regulace CDK kináz
 • Inhibitory CDK kináz
 • Experimentální přístupy studia buněčného cyklu v savčích buňkách
Téma 2: Regulace G1/S přechodu
 • Regulace G1/S přechodu
 • Kontrola transkripce v průběhu buněčného cyklu
 • Regulace a význam exprese cyklinů D pro průchod buněčným cyklem
 • Restrikční bod a jeho umístění v buněčném cyklu
Téma 3: DNA replikace a replikační stres  
 • Licencování DNA. Zahájení replikace (firing)
 • Role CDKs v regulaci DNA replikace
 • Vizualizace DNA replikace v živých buňkách
 • Replikační stres
Téma 4: Mitoza a organizace mitotického vřeténka
 • Jednotlivé fáze mitózy
 • Organizace mitotického vřeténka
 • Průběh a regulace CDK1 aktivity během mitózy
 • Role Aurora kinázy A a PLK1 v mitóze
 • Anafázní kontrolní bod (SAC)
 • APC komplex
 • Role Aurora kinázy B během mitózy
Téma 5: Výstup z mitozy a cytokineze
 • Orientace dělícího vřeténka
 • Segregace chromosomů a cytokineze
 • Kinázy účastnící se kontroly cytokineze
 • Aneuploidie a chromosomální nestabilita
Téma 6: Buněčná odpověď na poškození DNA
 • Kontrolní body buněčného cyklu
 • Signalizace rozpoznání dvouřetězcových DNA zlomů
 • Odpověď na poškození DNA v různých fázích buněčného cyklu
 • Oprava DNA zlomů v průběhu mitózy
Téma 7: Osud buňky po poškození DNA
 • Genomová nestabilita
 • Buněčná smrt a senescence jako ochrana před rozvojem nádorů
 • Transformace buňky a vznik nádorů
 • Nestabilita genomu jako achilova pata v léčbě nádorů
Téma 8: Regulace meiotického buněčného cyklu oocytů
 • Homologní rekombinace a význam pro segregaci chromosomů
 • Zastavení buněčného cyklu při vývoji oocytů
 • Průběh CDK1 aktivity během meiotického zrání oocytů
 • Segregace chromosomů v meióze
 • Signalizace profáze I bloku u oocytů
 • Signalizace metafáze II bloku u oocytů
 • Znovuzahájení meiózy u oocytů
 • Výstavba dělícího vřeténka a asymetrické buněčné dělení v meióze I oocytů
 • Defekty v segregaci chromosomů v oocytech
 • Oplození u savců z pohledu buněčného cyklu

Prezentace k přednáškám (stránka chráněná heslem)