Laboratoř hematoonkologie

Výzkum

Hematologie, hematopoetické kmenové buňky, neutrofilní diferenciace, granulocyty, granulopoéza za stresových podmínek, zánět

Naše výzkumná skupina se zabývá regulací udržování a osudu hematopoetických kmenových buněk (HSC) transkripčními faktory a jejich cílovými geny. Zjišťujeme, zda jsou tyto prvky u lidských leukémií změněny (zejména u akutní myeloidní leukémie, AML), a objasňujeme jejich podíl na leukemogenezi. Dále zkoumáme, jak vnější faktory regulují sebeobnovu HSC a jak ovlivňují jejich diferenciaci na myeloidní buněčné linie. Tři hlavní směry našeho výzkumu jsou:

  1. Určení funkce cílových genů C/EBP v normální a maligní krvetvorbě,
  2. Definice role transkripčního komplexu β-catenin-TCF/LEF v normální a aberantní hematopoéze,
  3. Posouzení vlivu zánětu/infekce na kondici HSC a leukemogenezi.

K dosažení těchto cílů používáme myší a lidské primární buňky a také myší modely. Provádíme řadu in vitro testů k hodnocení buněčné proliferace, apoptózy, potenciálu tvorby kolonií, schopnosti opětovného množení, diferenciace a migrace. Dále provádíme testy transplantace buněk myší kostní dřeně, vystavujeme myši infekčním agens a provádíme testy mobilizace HSC in vivo. Pomocí primárních buněk pacientů trpících AML vytváříme modely PDX. Abychom získali nové poznatky o molekulárním mechanismu regulace a transformace kmenových buněk, využíváme přístupy molekulární biologie včetně RNA-seq, ATAC-seq a ChIP-seq/qPCR.

Společně se snažíme pochopit mechanismy řídící udržování a osud HSC a určit vnitřní a vnější faktory, jež přispívají k rozvoji leukémie. V konečném důsledku naše práce přispěje k získání poznatků pro vývoj lepších terapií AML.

Morfologická analýza buněk nanesených na podložní sklo metodou „cytospin”
Morfologická analýza buněk nanesených na podložní sklo metodou „cytospin”. Mikroskopické preparáty byly obarveny barvivem May-Grunwald Giemsa. Na levém obrázku jsou vidět zdravé zralé granulocyty (černé šipky). Pravý obrázek ukazuje blastické buňky, které nebyly schopny diferenciace směrem ke zralým granulocytům (modré šipky). Buňky byly izolovány z buněčných kultur podporujících růst myších myeloidních buněk.

Další informace o skupině