Laboratoř signální transdukce

Výzkum

Signalosomy plazmatické membrány, signalizace membránovými receptory, imunoreceptorové regulátory, žírné buňky

Naše laboratoř je zaměřena na pochopení molekulárních mechanismů řídících přenos signálu z receptorů plazmatické membrány do cytoplazmy. Vysokoafinitní receptor pro imunoglobulin E (FcεRI), cKIT a receptory spřažené s G proteiny (GPCR) jsou receptory plazmatické membrány, které se podílejí na degranulaci a/nebo chemotaxi žírných buněk. Tyto buňky kontrolují integritu tkáňového mikroprostředí a jsou první nárazníkovou zónou imunitního systému. Během několika minut po aktivaci zprostředkované alergenem nebo obecně antigenem uvolňují žírné buňky různé předem vytvořené biologicky aktivní látky a  poté následuje vlna syntézy a sekrece mediátoru. Stále více dokladů naznačuje existenci různorodé sítě inhibičních a aktivačních receptorů, specifických signálních drah a adaptorových proteinů, jejichž celková signalizační rovnováha řídí odezvu žírných buněk na aktivační stimuly. 

Naše nedávné studie se zaměřily na pochopení úlohy signalosomů plazmatické membrány a vybraných cytoplazmatických proteinů během aktivace žírných buněk prostřednictvím FcεRI, cKIT a GPCR. K dosažení svého cíle jsme použili různé techniky molekulární biologie, imunologie, imunochemie a imunohistochemie. Náš hlavní přístup spočívá v produkci buněk nebo zvířat se zvýšenou či sníženou expresí vybraných genů a porovnání jejich vlastností s buňkami nebo zvířaty divokého typu. Nalezli a popsali jsme nové funkce členů proteinů rodiny ORM, tetraspaninů, transmembránových adaptorových proteinů PAG a NTAL a cytoskeletálního proteinu 4.1R v signalizaci žírných buněk. 

Cílem našich studií je prohloubit znalosti o buněčných a molekulárních mechanismech alergických a zánětlivých onemocnění. Dlouhodobým cílem je přispět k vývoji nových, účinnějších, antialergických a protizánětlivých přístupů a léků.

Konfokální mikroskopické snímky žírných buněk z kostní dřeně
Konfokální mikroskopické snímky žírných buněk z kostní dřeně senzitizované IgE před aktivací (A) a 5 minut po aktivaci antigenem (B). V aktivovaných buňkách je nápadné zvýšené množství  proteinů fosforylovaných na tyrosinu. Červená – vysokoafinitní IgE receptor s navázaným IgE, který je  detekován anti-IgE protilátkou konjugovanou s Alexa Fluor 568. Zelená – proteiny fosforylované na tyrosinu, detekované IgG protilátkou specifickou pro fosfotyrosin a poté konjugátem anti-IgG-Alexa Fluor 488. Modrá – jádra značená barvivem Hoechst 33258.