Laboratoř transkripční regulace

Výuka

Modelové organismy ve vývojové biologii – Přírodovědecká fakulta UK Praha

Cílem přednáškového kursu je poskytnout přehled o různých zvířecích modelech používaných ve vývojové biologii. Přenáška je vedena v anglickém jazyce.

Jakýkoliv modelový organismus má přirozeně některé výhody a některé nevýhody. Z tohoto důvodu je kurs pojednán jako porovnání jednotlivých modelů s cílem, aby si studenti uměli v budoucnu vybrat vhodný model na řešení daného vědeckého problému popř. s ohledem na své vědecké zájmy. Náplní kursu budou obratlovci i bezobratlí, avšak značná pozornost bude věnována modelu myši jakožto klíčového organismu pro biomedicínu. Důraz bude kladen na vysvětlení dostupných experimentálních přístupů (metodik práce) a existující zdroje (databáze, sbírky mutantů apod.). Pro téměř každý modelový organismus lze nalézt i jeho unikátní a nezastupitelný přínos pro biologii.

Informace o předmětu v SIS UK – MB150P83.

Sylabus

1.Modelové organismy ve vývojové biologii-přehled, základní pojmy.
2.Myš I
3.Myš II
4.Myš III
5.Kuře
6.Drápatka
7.Zebřička
8.Octomilka
9.Hlístice
10.„Nové“ modelové organismy u bezobratlých
11.Srovnávací přístup: obor evoluce a vývoj (evo-devo)

Další informace o skupině