Grantové projekty

Operační program Jan Amos Komenský

Logá Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Číslo výzvy:02_22_008
Číslo projektu:CZ.02.01.01/00/22_008/0004575
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkové způsobilé výdaje:499 640 882,63 Kč
Realizace projektu:1. 1. 2024 – 31. 10. 2028

RNA pro terapii

Cílem projektu je vybudovat výzkumný a inovační ekosystém v oblasti RNA medicíny v ČR a rozšířit terapeutický potenciál RNA, která se v posledních letech stala pozoruhodným terapeutickým nástrojem pro personalizovanou medicínu a imunoterapii, jakož i pro řešení genetických, infekčních a chronických onemocnění souvisejících s metabolismem RNA. Projekt spojuje špičkový výzkum klíčových molekulárních mechanismů v celém portfoliu RNA biologie a transformace získaných poznatků do praktické aplikace.

Číslo výzvy:02_22_010
Číslo projektu:CZ.02.01.01/00/22_010/0007164
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkové způsobilé výdaje:6 517 080,- Kč
Realizace projektu:31. 12. 2023 – 31. 03. 2027

Systémová omicsová analýza signálních drah kyseliny retinové ve vývoji obratlovců

Hlavním cílem projektu je rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí v ČR prostřednictvím úzké spolupráce se Stowers Institute for Medical Research v Kansas City, Missouri, USA. Tato spolupráce přispěje ke zvýšení kvality Ústavu molekulární genetiky AV ČR a podpoří jeho publikační činnost. Cílem výzkumného projektu je porozumění mechanismům, které řídí vliv vitamínu A a kyseliny retinové na embryonální vývoj a v patogenezi onemocnění.

Číslo výzvy:02_23_015
Číslo projektu:CZ.02.01.01/00/23_015/0008189
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkové způsobilé výdaje:178 499 235,- Kč
Realizace projektu:1. 1. 2024 – 31. 12. 2026

Upgrade velké výzkumné infrastruktury CCP III

Cílem projektu je modernizovat velkou výzkumnou infrastrukturu České centrum pro fenogenomiku s cílem zachovat jeho konkurenceschopnost a rozšířit portfolio služeb.

Modernizace se uskuteční prostřednictvím následujících klíčových aktivit:

  • KA 1. Řízení projektu
  • KA 2. Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury
  • KA 3. Stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů
Číslo výzvy:02_23_015
Číslo projektu:CZ.02.01.01/00/23_015/0008203
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkové způsobilé výdaje:188 255 500,- Kč
Realizace projektu:1. 1. 2024 – 31. 12. 2026

Modernizace Národní infrastruktury chemické biologie 2024

Hlavní náplní Národní infrastruktury chemické biologie (CZ-OPENSCREEN) je testování biologických aktivit sloučenin a hledání nástrojů, sond a metod určených pro základní výzkum obecných procesů v buňce, mechanismů vzniku onemocnění a možnosti ovlivnění patofyziologických drah v buňce.

Hlavním cílem projektu je rozvoj infrastruktury CZ-OPENSCREEN prostřednictvím investic do jejího upgradu a modernizace. Realizovanými klíčovými aktivitami (KA) projektu jsou KA1 Řízení projektu, KA2 Modernizace pracoviště ÚMG, KA3 Modernizace pracoviště UPOL, KA4 Modernizace pracoviště MU, KA5 Modernizace pracoviště VŠCHT a KA6 Stavební úpravy pracoviště ÚMG.

Investice do nových laboratoří a klíčového vybavení příjemce projektu a jeho partnerů rozšíří a zkvalitní služby uživatelům a přispěje k dalšímu zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků v rámci infrastruktury a konkurenceschopnosti nejen na úrovní české vědy, ale i samotné České republiky.

Operační program Praha – Konkurenceschopnost

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
www.strukturalni-fondy.cz

Číslo projektu:CZ.2.16/3.1.0/21547
Poskytovatel:Hlavní město Praha

Centrum modelových organismů

Obsahem projektu „Centrum modelových organismů“ je pořízení unikátního přístrojového vybavení a rozšíření zavedených technologií pro studium buněčných a molekulárních vztahů v živých organismech. Hlavním posláním projektu je vytvoření centra, které bude pro výzkum v oblastech molekulární, buněčné a vývojové biologie využívat unikátní kombinaci modelových organismů. V rámci projektu bude vybudována nová platforma pro výzkum na modelovém organismu Dánio pruhované (zebřička). Pro výzkum na tradičních modelových organismech, bude realizace projektu znamenat kvalitativní a kvantitativní přínos zejména díky pořízení a zavedení nových špičkových mikroskopických technologií.

Číslo projektu:CZ.2.16/3.1.0/24020
Poskytovatel:Hlavní město Praha

CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii

Obsahem projektu je vybudování infrastruktury, která kvantitativně i kvalitativně posílí základní výzkum v oblasti chemické biologie a genetiky. Jedná o pořízení integrované robotické sestavy pro testování aktivit sloučenin s vysokou propustností, sestavy pro automatizovanou mikroskopickou analýzu s vysokou propustností, integrovaného robotického zařízení pro uchovávání chemických sloučenin a vybudování laboratorního zázemí pro tyto technologie. Cílem projektu je vybudovat národní infrastrukturu chemické biologie včetně národní sbírky a databáze sloučenin. Hlavní náplní infrastruktury bude testování biologických aktivit těchto sloučenin a hledání nástrojů, sond a metod určených pro základní výzkum obecných procesů v buňce, mechanismů vzniku onemocnění a možnosti ovlivnění patofyziologických drah v buňce.

Číslo projektu:CZ.2.16/3.1.0/28026
Poskytovatel:Hlavní město Praha

Technologická platforma label-free

Náplní projektu je pořízení přístrojového vybavení pro neinvazivní monitorování změn v živých systémech v reálném čase, které kvantitativně i kvalitativně posílí technologické zázemí pro realizaci výzkumu v oblasti chemické biologie a genetiky. Tato oblast výzkumu se snaží identifikovat molekuly, které mohou být použity jako nástroje pro další výzkum v oblasti biomedicíny nebo pro vývoj nových léčiv. Konečným cílem projektu je testování a optimalizace účinnosti a míry cytotoxicity cytostatik a ostatních látek, které umožní jejich použití v léčbě nádorových onemocnění. Dojde k posílení nejen základního výzkumu, ale především výzkumu se silným aplikačním potenciálem. Výstupy projektu budou využívány k vývoji a optimalizaci nových potenciálních léčiv ve spolupráci s ostatními vědeckými pracovišti a malými a středními podniky (MSP). Přístroje rozšíří stávající vybavení laboratoří v rámci Národní infrastruktury chemické biologie CZ-OPENSCREEN a Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

logos_banner
Číslo projektu:CZ.1.05/2.1.00/19.0395
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vyšší kvalita a kapacita chovu transgenních modelů

V rámci projektu dojde k rozšíření přístrojového vybavení vybavení moderního zvěřince BIOCEV/Českého centra fenogenomiky (CCP), který má velký výzkumný i aplikační potenciál. Chceme posílit produkci aplikovatelných výsledků a nových aktivit navázaných na výzkumné programy centra, zvýšit kvalitu transferu technologií a posílit spolupráci s aplikační sférou. Zároveň chceme posílit výzkumnou kapacitu centra, které je založeno na modelování chorob pomocí transgenních myší a potkanů – bez těchto modelových organismů bychom nemohly zkoumat základní funkce genů v komplexitě celého organismu. Jedná se o moderní systémy pro chovy laboratorních hlodavců, které musí být umístěny v tzv. individuálně ventilovaných nádobách držených ve speciálních stojanech, které jsou napojeny na ventilační a filtrační jednotky. Ty chrání zvířata před nežádoucí infekcí. Je naprosto nepostradatelné mít zdravá zvířata pro výzkum, abychom mohli produkovat správné výsledky a mohli spolupracovat s aplikační sférou. Kromě studia funkce zatím neprobádaných genů jsou transgenní modely využívány pro výzkum nových terapeutických postupů a naše výzkumné záměry v oblasti studia metabolických poruch a stárnutí v souladu s národními prioritami výzkumu a evropskými výzkumnými programy. V rámci projektu BIOCEV již byla postavena budova CCP v hodnotě asi 270 mil Kč a byla vybavena přístroji a technologiemi za dalších více než 260 mil. Kč. Jsou to velké investice, k jejichž plnému zhodnocení a využití vědeckými programy centra zvýšení kapacity chovů výrazně přispěje.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

logos_banner
Číslo projektu:CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016981
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků IMG II

Realizace projektů mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

Číslo projektu:CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016118
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Modernizace Národní infrastruktury chemické biologie

Hlavní náplní Národní infrastruktury chemické biologie (CZ-OPENSCREEN) je testování biologických aktivit sloučenin a hledání nástrojů, sond a metod určených pro základní výzkum obecných procesů v buňce, mechanismů vzniku onemocnění a možnosti ovlivnění patofyziologických drah v buňce. Projekt „Modernizace Národní infrastruktury chemické biologie“ má za cíl modernizaci a upgrade technologického vybavení a posílení rozvoje základního i aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti chemické biologie a genetiky v rámci Národní infrastruktury chemické biologie (CZ-OPENSCREEN). Realizace projektu jednoznačně přispěje k dalšímu zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků v rámci infrastruktury a konkurenceschopnosti nejen na úrovní české vědy, ale i samotné České republiky.

Číslo projektu:LM2015047 a 16_013/0001777_01
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ELIXIR-CZ: Česká národní infrastruktura pro biologická data

Současné tempo generování experimentálních dat v přírodních vědách přináší problém jejich exponenciálně se zvětšujícího objemu a následného zpracování. Data je nezbytné ukládat, bezpečně s nimi manipulovat, zajistit jejich přístupnost a efektivně získávat klíčové informace pomocí pokročilých analýz. Kromě těchto požadavků souvisejících především s objemem dat, existuje ovšem další závažný problém, kterým je datová interoperabilita. Cílem ELIXIR-CZ je vytvoření výzkumné infrastruktury pro organizaci, archivaci, sdílení a interoperabilitu dat za účelem jejich dalšího zpracování a analýz. Kromě vyjmenovaných služeb je však ELIXIR-CZ připraven poskytovat i pokročilé nástroje a výukové programy, které s používáním dat souvisejí. Výzkumná infrastruktura ELIXIR-CZ zabezpečuje provoz 9 specializovaných databází a 15 nástrojů pro analýzy biologických dat a jejich počet dále roste. Jedinečnost budované výzkumné infrastruktury spočívá v expertním zázemí zajištěném specializovanými skupinami z akademických institucí, které jsou členy konsorcia ELIXIR CZ a zodpovídají za provoz nabízených služeb a jeho propojení se službami e-infrastruktur poskytující technické řešení. Tato strategie vytváří bio informatickou platformu pro širokou výzkumnou komunitu. Členství v panevropském konsorciu ELIXIR přináší pro ČR další přidanou hodnotu, včetně rozšíření nabízených služeb a jejich úrovně, mezinárodní spolupráce a rozšíření uživatelské základny.

Číslo projektu:CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001799
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Upgrade Národní infrastruktury chemické biologie

Projekt „Upgrade Národní infrastruktury chemické biologie“ má za cíl modernizaci technologického vybavení a posílení rozvoje základního i aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti chemické biologie a genetiky v rámci Národní infrastruktury chemické biologie (CZ-OPENSCREEN). Náplní projektu bude modernizace stávajícího přístrojového vybavení laboratoří sdružených v konsorciu CZ-OPENSCREEN – hostitelské instituce IMG v Praze a partnerské instituce UP v Olomouci. V rámci projektu budou pořízeny přístroje – Zařízení pro bezkontaktní akustický přenos kapalin a Kompresorová stanice pro zajištění vnitřního prostředí chemické knihovny. Jejich integrování do stávajícího vybavení infrastruktury umožní naplnění cílů vědeckých programů v rámci projektu a povede ke zkvalitnění a rozšíření výzkumu infrastruktury obecně. Vlastní výzkum bude realizován s využitím stávající a modernizované výzkumné infrastruktury a bude navazovat na její stávající výzkumné aktivity. V rámci projektu dojde k podpoře aktivit, které budou směřovat k vytvoření komplementárních platforem pro testování biologické aktivity malých molekul a získání dat, která povedou k identifikaci nových molekulárních sond a nástrojů pro další výzkum a validaci sloučenin vhodných pro vývoj nových léčiv. Kvalitní management projektu bude zárukou naplnění cílů projektu. Realizace projektu jednoznačně přispěje k dalšímu zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků v rámci infrastruktury a konkurenceschopnosti nejen na úrovní české vědy, ale i samotné ČR.

Číslo projektu:CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001789
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Upgrade Českého centra fenogenomiky: vývoj k translačnímu výzkumu

Pro udržení kroku se současným vývojem nových technologií a získáváním vědomostí k pochopení komplexních biologických procesů spojených s genetickou podstatou lidských onemocnění se výzkumná infrastruktura České centrum fenogenomiky (CCP) zaměřuje na rozvoj výzkumných aktivit vedoucích jak ke zvýšení nabídky služeb, tak zvýšení vědeckého dopadu. Díky produkci geneticky modifikovaných modelů a jejich standardizované fenotypizace je nyní cílem CCP doplnění fenotypizačních dat o pokročilou metabolickou analýzu a analýzu procesu stárnutí a také o data získaná z modelů vzácných a dalších geneticky podmíněných chorob. V rámci systémového přístupu a využití dat pak bude projekt cílit na ustavení odborné bioinformatické skupiny, která bude analyzovat data vzešlá z výzkumných aktivit tohoto grantového projektu, z fenotypizačních testů CCP a později bude také sloužit široké uživatelské komunitě. Propojení s humánní medicínou, zejména se vznikem rakoviny a její léčbou, bude dosaženo využitím technologie xenograftů získaných z lidských pacientů (PDX), která bude zahrnovat charakterizaci těchto tkání, jejich uchování v rámci biobanky a jejich další distribuci. CCP dále plánuje založení Národního PDX referenčního centra, které by bylo přínosem nejen pro lékařskou komunitu, ale přispělo by také k rozvoji biomedicínského výzkumu. Získané výstupy pak budou moci být v budoucnu využity v klinických aplikacích, zejména v personalizovaném medicinském přístupu v onkologii.

Číslo projektu:CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging

Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging je distribuovanou výzkumnou infrastrukturou špičkových zobrazovacích pracovišť, která poskytuje otevřený přístup k širokému portfoliu zobrazovacích metod. Dostupnost těchto technologií pro vědeckou komunitu je nezbytným předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti biologických a lékařských věd v ČR. Cílem projektu je modernizovat stávající přístrojové vybavení infrastruktury a podpořit vlastní výzkumné projekty.

Číslo výzvy:02_16_027
Číslo projektu:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008512
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkové způsobilé výdaje:9 976 178,- Kč
Realizace projektu:1. 3. 2018 – 30. 11. 2019

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose PO 2

Hlavním výstupem tohoto projektu je profesní rozvoj začínajících mladých výzkumných pracovníků prostřednictvím zahraničních stáží ve významných amerických a evropských akademických laboratořích a zároveň internacionalizace ústavu díky přijetí nových vědeckých kapacit ze zahraničí. Tato mezinárodní vědecká spolupráce umožní aktivní rozvoj znalostí a dovedností, transfer nových výzkumných metod a navázání mezinárodní vědecké spolupráce.

Tento projekt je spolufinancován EU.