Laboratoř imunobiologie

Výuka

Vrozená imunita – Přírodovědecká fakulta UK Praha

Kurz „Vrozená imunita“ (MB150P90E) se snaží zodpovědět elementární otázky týkající se evoluce, funkce a podstaty vrozeného imunitního systému. V průběhu kurzu prozkoumáme, jak tato evolučně starší složka imunitního systému rozlišuje mezi tělu vlastními a tělu cizími substancemi, budeme rozebírat molekuly, které hrají naprosto nepostradatelnou roli v rozpoznání a eliminaci celé řady mikrobů, a také si popíšeme rozličné signalizační dráhy, které vrozenou imunitní odpověď regulují. Vrozená imunitní odpověď bezobratlých bude do detailu popsána na modelovém organismu Drosophila melanogaster. Savčí vrozená imunita bude také diskutována, stejně jako její zcela zásadní interakce s adaptivním imunitním systémem. Dále budou přiblíženy rozdíly mezi molekulární a buněčnou složkou vrozené imunity. Nakonec rozebereme abnormální odpovědi vrozené imunity a diskutujeme, jakým způsobem vedou k rozvoji onemocnění. Cílem kurzu je pochopit, jak základní složky vrozeného imunitního systému kooperují, aby bylo udrženo zdraví a zároveň imunitní homeostáza. Neméně důležitým cílem kurzu je také naučit studenty kriticky číst vědecké publikace z tohoto rychle se rozvíjejícího oboru imunologie a zároveň je diskutovat a hodnotit z pohledu jejich experimentálních dat a metodiky.

Sylabus

Modul I: Vrozená imunita bezobratlých
1.Obecný úvod do vrozené imunity, její historie a její chronologický přehled, základní skupiny mikrobů a virulenční faktory.
2.Koncept a obecná charakteristika vrozené imunity, její porovnání s adaptivní imunitou, rozpoznání self/non-self, Danger teorie versus Infectious-non self teorie, modely vrozené imunity v rámci bezobratlých.
3.Drosofila jakožto model vrozené imunity a její různé formy obrany vůči patogenům, antimikrobiální peptidy a jejich vlastnosti, klasifikace, struktura a způsob fungování.
4.Objev a funkce Toll receptorů drozofily ve vývoji a imunitě, Rel transkripční factory, systémy rozpoznávající mikroby, Toll a imd signalizační dráhy.
5.Receptory a signalizační dráhy drozofily podílející se na rozpoznání virů, netradiční molekuly vrozeného imunitního systému bezobratlých, genom drozofily a vrozená imunita, budoucnost bezobratlých ve výzkumu vrozeného imunitního systému.
6.Konzultace a opakování
Modul II: Vrozená imunita savců
7.Paralely mezi imunitním systémem bezobratlých a obratlovců, souběžná evoluce vrozeného a adaptivního imunitního systému, komplementová kaskáda, buňky vrozené imunity obratlovců : leukocyty, makrofágy, neutrofily, dendritické buňky, žírné buňky, přehled fagocytární ochrany obratlovců, oxidativní vzplanutí, zánět.
8.Molekulární mechanism odpovědí vrozené imunity: model sepse, objev Toll-like receptorů, jejich adaptorové molekuly a signalizační dráhy s nimi asociované.
9.Intracelulární NOD a NOD-like receptory a jejich signalizační dráhy, C-type lektin receptory a jejich signalizační dráhy, rozpoznání virů vrozeným imunitním systémem: RIG a RIG-like receptory a jejich signalizační dráhy.
10.Komunikace mezi vrozeným a adaptivním imunitním systémem: dendritické buňky a komunikace buněčného typu, typy receptorů dendritických buněk, cytokinové sekreční profily, B-1 buňky a přirozené IgM protilátky, gamma/delta T buňky, NK a NKT buňky.
11.Vrozená imunita ve zdraví a nemoci.
12.Konzultace, opakování a zkouška

Innate Immunity – lectures (stránka chráněná heslem)

Další informace o skupině