Laboratoř integrativní biologie

Výzkum

Mechanobiologie, cytoskelet, cytolinkery, buněčné spoje, jednoduché epitely

V posledních pěti letech byl náš výzkum změřen především na:

  1. cytoskeletem podmíněnou regulaci mezibuněčných spojů v jednoduchých epitelech;
  2. regulaci adhezních spojů mezi buňkami a extracelulární matrix; a
  3. cytoskeletem a adhezemi zprostředkovaná signalizace v epiteliálně-mezenchymálním přechodu, migraci a invazivitě buněk.

Zaměřujeme se především na cytoskeletální linkerové proteiny, zejména na plektin, a studujeme funkční důsledky cytoskeletální organizace v mechanice buňky/tkáně a mechanotransdukci, tj. přeměnu fyzikálních signálů na intracelulární mechanosignální dráhy. K naplnění našich cílů v komplexitě biologických systémů využíváme kombinaci přístupů in vitro (primární buňky a buněčné linie modifikované pomocí CRISPR/Cas9 technologie) a in vivo (transgenní myší modely). Kromě běžných technik molekulární biologie využíváme také metody, jež nám umožňují měřit a aplikovat fyziologicky relevantní síly a deformace, jako je mikroskopie trakčních sil a atomárních sil, měření reologie magnetickou pinzetou, deformace buněk a tenzní senzory na bázi FRET.

Vzhledem k tomu, že tým Laboratoře integrativní biologie vznikl jako součást projektu BIOCEV (v lednu 2015), je náš dlouhodobý zájem definován také projektem BIOCEV 1.1.4.: „Myší modely pro studium fyziologie a patofyziologie trávicích epitelů“ (Program funkční genomika). Tento projekt má následující cíle:

  1. identifikaci genů s jedinečnými a zásadními funkcemi v jednoduchých epitelech;
  2. vytvoření myších modelů s inaktivovanými vybranými geny; a
  3. fenotypová charakterizace vytvořených myších modelů zabývající se funkcemi genů ve zdravých a nemocných jednoduchých epitelech.
Vizualizace architektury biliárního stromu.
Vizualizace architektury biliárního stromu. (A) Odlitek biliárního stromu z akrylové pryskyřice v jaterním laloku dospělé myši. Měřítko 3 mm. (B) Skenovací elektronové snímky žlučových kanálků u kontrolní myši (Plefl/fl; vlevo) a myši s inaktivací plektinu v jaterní tkáni (PleΔalb; vpravo). Šipky, žlučové kanálky; hvězdička, slepé větve v PleΔalb kanálcích. Měřítko 1 mm. (C) 3D sféroid vypěstovaný z biliárních epiteliálních buněk a obarvený pomocí protilátek proti keratinu (zeleně) a plektinu (červeně). Jádra obarvena DAPI (modře). Měřítko 10 mm.