Laboratoř biologie cytoskeletu

Výuka

Struktura a funkce cytoskeletu – Přírodovědecká fakulta UK Praha

V přednáškovém cyklu „Struktura a funkce cytoskeletu“ je cílem uvést studenty do současné problematiky cytoskeletu živočišných buněk. Budou popsány stavební proteiny cytoskeletálních struktur, jejich uspořádání do polymerů a dalších strukturních celků. Budou vysvětleny mechanismy regulující dynamiku cytoskeletálních struktur a jejich interakce s dalšími komponentami buněk. Dále bude probrána stavba a funkce molekulárních buněčných motorů interagujících s cytoskeletem. Bude vysvětlen význam cytoskeletu pro jednotlivé fáze buněčného cyklu, při přenosu vnitrobuněčných signálů a za patologických stavů buňky. Při přednášce jsou demonstrovány výsledky experimentů z Laboratoře biologie cytoskeletu IMG.

Informace o předmětu v SIS UK – MB150P67.

Sylabus

1.Cytoskelet úvod
2.Mikrotubuly, stavební proteiny, modifikace, struktura, nukleace, asociované proteiny, dynamická nestabilita mikrotubulů
3.Mikrofilamenta, stavební proteiny, struktura, nukleace, asociované proteiny, dynamika mikrofilament
4.Střední filamenta, stavební proteiny, struktura, asociované proteiny, dynamika středních filament
5.Interakce mezi cytoskeletálními systémy
6.Molekulární motory
7.Cytoskelet a přenos signálů
8.Membránový skelet
9.Jaderný skelet
10.Septiny
11.Cytoskelet prokaryot
Cytoskelet a choroby
12.Speciální techniky studia cytoskeletu

Další informace o skupině