Grantové projekty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Mechanismy regulace hematopoezy a imunitní odpovědi transmembránovým adaptorovým proteinem WBP1L Grantová agentura České republiky 2021-2023 T. Brdička Přejít na web
Proměny mikroprostředí ovlivňujícího epitelové kmenové buňky v průběhu vývoje a regenerace střeva Grantová agentura České republiky 2021-2023 T. Valenta Přejít na web
Role signalizace Wnt/β-katenin v neurogenezi a gliogenezi vyvolané ischemickým poškozením mozku - analýza na úrovni jednotlivých buněk Grantová agentura České republiky 2021-2023 V. Kořínek Přejít na web
Role transkripčních faktorů ve vývoji očí: vhled z genetiky, transkriptomiky a regulačních krajin Grantová agentura České republiky 2021-2023 Z. Kozmik Přejít na web
Souhra mezi regulacemi buněčného cyklu a ciliogeneze Grantová agentura České republiky 2021-2024 M. Huranová Přejít na web
Studium genomické diverzity v primárních a recidivujících gliomech pro lepší pochopení patogeneze mozkových nádorů Ministerstvo zdravotnictví 2021-2024 M. Gregor Přejít na web
Úloha protein tyrozin kináz a fosfatáz v regulaci nukleace mikrotubulů aktivovaných žírných buněk Grantová agentura České republiky 2021-2023 Pa. Dráber Přejít na web
Úloha proteinu SGIP1 v regulaci bolesti modulací signalizace kanabinoidního receptoru 1 Grantová agentura České republiky 2021-2023 J. Blahoš Přejít na web
Molekulární mechanismus tvorby spliceosomálního snRNP částic Grantová agentura České republiky 2021-2023 D. Staněk Přejít na web
Role glycin-argininových repetic Sm proteinů v biogenezi malých jaderných ribonukleoproteinových částic Akademie věd České republiky 2021-2023 M. Sýkora
Zhodnocení účinnosti ALHD1A inhibitorů jako potenciálních léků pro akutní myeloidní leukémii s využitím xenograftů vytvořených ze vzorků pacientů Akademie věd České republiky 2021-2023 MK. Adamcová
Virologie a antivirová terapie Akademie věd České republiky 2021-2025 J. Hejnar, R. Sedláček Přejít na web
Algae4IBD – z přírody až k lůžku - bioaktivní látky založené na řasách pro prevenci a léčbu zánětů, bolesti a IBD Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2021-2025 D. Sedlák Přejít na web
Význam CHEK2 a dalších predispozičních genů pro rozvoj karcinomu prsu a ovaria Akademie věd České republiky 2022-2023 L. Stolařová
GetRadi - Gene Therapy of Rare Diseases Horizont Evropa 2022-2026 R. Sedláček Přejít na web
ISIDORe - Integrated Services for Infectious Diseases Outbreak Research Horizont Evropa 2022-2025 P. Bartůněk, P. Hozák, R. Sedláček Přejít na web
Jak bezlepková dieta vede k prevenci diabetu 1. typu? Grantová agentura České republiky 2022-2024 O. Štěpánek Přejít na web
Mechanismus cílení somatických hypermutací v genomu B lymfocytů Grantová agentura České republiky 2022-2024 F. Šenigl Přejít na web
Metabolismus ADP-ribózy a jeho role v neurologických onemocněních Grantová agentura České republiky 2022-2024 H. Hanzlíková Přejít na web
Molekulární mechanismy podílející se na reaktivaci replikačních vidlic zastavených kotranskripčními R-smyčkami Grantová agentura České republiky 2022-2024 P. Janščák Přejít na web