PhD Program

Organizace PhD studia na IMG

Cílem postgraduálního studia je získat nové znalosti o zvoleném oboru a osvojit si praktické laboratorní dovednosti a návyky. Ty zahrnují plánování, provedení a kritické zhodnocení vědeckého pokusu, pochopení principu hodnocení, psaní odborných publikací, prezentace vlastních výsledků.

Do PhD programu přijímáme studentky a studenty, kteří:

 • úspěšně dokončili magisterské nebo inženýrské vzdělání biologického, chemického, lékařského, veterinárního i jiného zaměření,
 • se chtějí věnovat špičkovému výzkumu v oblasti molekulární, buněčné či vývojové biologie, imunologie, genetiky nebo virologie,
 • chtějí rozvíjet své vědecko-výzkumné dovednosti pod vedením zkušených pracovníků v mezinárodní atmosféře.

Zpracování dizertace probíhá v jedné z našich 26 výzkumných laboratoří pod vedením zkušeného výzkumného pracovníka.

Na IMG se věnujeme výzkumu následujících oborů:


Přijetí do PhD programu

Přijetí předchází:

 1. Podání elektronické přihlášky a úspěšné absolvování pohovoru s vedoucím vybrané laboratoře,
 2. Přijetí k postgraduálnímu studiu do vybraného biomedicínského PhD programu – typicky na:

Podrobnosti naleznete na stránce o průběhu přijímacího řízení a v často kladených otázkách. Můžete také kontaktovat naši PhD koordinátorku, která vám všechny dotazy ráda zodpoví.


Průběh PhD studia: aktivity a kurzy

Požadavky na studium se řídí pravidly oborové rady daného studijního programu.

Pro studijní programy Univerzity Karlovy platí pravidla doktorských studijních programů v biomedicíně. Jejich odbornými garanty jsou oborové rady složené z předních výzkumných expertů (mj. i z IMG).

Ve spolupráci se svým školitelem si vytvoříte individuální studijní plán a v prvních 2–3 letech absolvujete několik doporučených kurzů a přednášek. Vybírat můžete z:

Na začátku PhD studia vás čeká mezi studenty oblíbený IMG Bootcamp (uvítací víkend), v průběhu studia prezentace průběžných výsledků vašeho projektu na ústavním semináři, studentské PhD konferenci a mezinárodních konferencích.


Hodnocení průběhu PhD studia

Postup doktorského studia je průběžně hodnocen, a to minimálně jednou za 2 roky.

Setkání mají podobu vědeckého mentoringu. Studující připraví prezentaci postupu svého projektu a následuje podrobná diskuse se studujícím. Cílem těchto konzultací je:

 • zhodnotit dosavadní pokroky v dizertační práci a studiu,
 • poskytnout zpětnou vazbu k řešenému projektu,
 • poradit vám v dalším směřování vašeho výzkumu,
 • vyřešit případné problémy související s vědeckou prací.

Zakončení PhD studia

PhD program na IMG je formálně čtyřletý, přičemž předpokládaná doba studia je 3–5 let, maximální možná doba potom 8 let.

Požadavky na ukončení se mezi jednotlivými oborovými radami (resp. obory) mírně liší. V zásadě ale pro úspěšné zakončení studia musíte:

 1. absolvovat minimálně dva doporučené kurzy či přednášky,
 2. složit mezinárodně uznávanou zkoušku z angličtiny (např. First Certificate; netýká se oborů pod oborovou radou Vývojové a buněčné biologie),
 3. publikovat během studia alespoň dva vědecké články s definovaným impakt faktorem (popř. je mít přijaté do tisku); minimálně u jednoho z článků musíte také být uvedeni jako první autor/ka,
 4. složit státní doktorskou zkoušku,
 5. obhájit svou doktorskou dizertační práci.